Follow
Kubilay Özer
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi*
M Özata, K Özer
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 20 (1), 1-21, 2017
49*2017
Hastanelerde Hasta Mahremiyetine Yönelik Uygulamaların Sağlıkta Kalite Standartları Bağlamında Değerlendirilmesi: Konya Örneği
M Özata, K Özer
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of …, 2016
29*2016
Konya İl Merkezinde Çalışan Hekimlerde Defansif (çekinik) Tıp Uygulamalarının Araştırılması
M Özata, Ö Kubilay, Y Akkoca
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (1), 131-138, 2018
212018
Yeni Kamu Yönetimi Bağlamında Sağlık Bakanlığı Yeniden Yapılandırma Çalışmaları
İ Sevinç, K Özer
International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (4), 1373-1387, 2016
152016
Neoliberal Sağlık Politikaları ve Hekim Göçü
G Harman Yıldız, K Özer
Scientific and Academic Researh 1 (1), 1-13, 2022
10*2022
Sağlık Kuruluşlarında Hasta Mahremiyeti Uygulamalarının ve Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyetine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Konya örneği)
K Özer
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
62015
İnternet gazetelerinde yer alan tıbbi hatalı uygulama (malpraktis) haberlerinin incelenmesi. 2
Ş Aslan, K Özer
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1887-1897, 2018
52018
The evaluation of patient confidentiality implementations in the hospitals in the context of quality standards of the health: the case of Konya.
M Özata, K Özer
52016
Defansif Tıp Uygulamalarının Belirlenmesi: Karma Yöntem Araştırması
K Özer, Ş Aslan
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 23 (4), 639-664, 2020
4*2020
Diş Hekimliğinde Defansif Tıp: Konya Örneği
M Özata, A Terlemez, K Özer, Y Akkoca
Türkiye Klinikleri Journal of Health Sciences 4 (2), 179-188, 2019
42019
Defansif Tıp Uygulmalarına İlişkin Hekim Görüşleri ve Maliyetin Belirlenmesi
K Özer
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
32019
Defansif Tıp Uygulamalarına İlişkin Maliyetin Belirlenmesi: Retrospektif Araştırma
K Özer, Ş Aslan
Turkiye Klinikleri J Health Sci 7 (1), 194-202, 2022
22022
Poliklinik Hizmeti Alanların Bakış Açısıyla Hasta Mahremiyeti
K Özer, M Özata
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 8 (18), 103-120, 2021
2*2021
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlarının Tıbbi Uygulama Hatası Davaları Karşısında Defansif Tıp Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
E Kalkan, K Özer, E İzci, MF Erdi
Journal of Healthcare Management and Leadership, 54-69, 2020
2*2020
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesinin Etkileri: Üniversite Hastanesi Örneği
K Özer
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2), 213-227, 2022
12022
Türkiye’de Kültürel Liderlik Bağlamında “Hulusi Kentmen” Tipolojisi ve Mizahi Lider “Nasreddin Hoca
Ş Aslan, K Özer
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 3 (2), 126-145, 2019
12019
Hekimlikte G (ö) rev Fenomeni: Nitel Araştırma
K Özer
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2024
2024
Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Hasta Memnuniyeti Araştırması: Güneydoğu Anadolu'da Bir Kamu Hastanesi
E Polat, K Özer
Scientific and Academic Research 3 (1), 199-212, 2024
2024
Yöneticilerin Kişilik Tipi Müzakere Sürecine Nasıl Yansır?
K Özer, H Sığırcı
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 15 (42), 483-501, 2024
2024
Sağlık Okuryazarlığı
K Özer, G Harman Yıldız
Güncel Gelişmeler Işığında Sağlık Sosyolojisi. 4, 89-114, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20