Follow
Ramazan Özgür Çatar
Ramazan Özgür Çatar
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SPSS ile Nicel Veri Analizi Rehberi
E Cevahir, Ö Çatar
Kibele 1, 169, 2020
1452020
Geert Hofstede'in Örgüt Kültürü Modeline Göre Sağlık Meslek Gruplarının İncelenmesi ve Kamu Özel Hastanelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
N Gemlik, R özgür ÇATAR, Y Manioğlu
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2015
292015
Kurumsal itibarın ölçülmesi ve yönetimi-iki özel hastane örneği
RÖ Çatar
PQDT-Global, 2010
202010
An evaluation of information security from the users' perspective in Turkey.
PK Aksu, NȘ Kitapçi, RÖ Çatar, L Köksal, G Mumcu
Journal of Health Informatics in Developing Countries 9 (2), 55-67, 2015
102015
The effect of pharmacy information management system on safety medication use: A study from private hospitals in İstanbul
G Mumcu, L Köksal, N Şişman, R ÇATAR, M TARIM
Marmara Pharmaceutical Journal 18 (1), 1-4, 2014
102014
The effectiveness and outcomes of computerized provider order entry in emergency care department of private hospitals
G Mumcu, L Koksal, N Sisman, RO Çatar
Clinical and Experimental Health Sciences 3 (2), 83, 2013
72013
Continuing medical education and e-learning for health professionals
G Mumcu, L Koksal, N Sisman, O Çatar
Clinical and Experimental Health Sciences 1 (1), 74, 2011
72011
The use of web pages as a health communication tool in private and public hospitals
L Koksal, G Mumcu, N Sisman, RO Çatar, H Sur
Clinical and Experimental Health Sciences 2 (1), 14, 2012
62012
Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakif Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştirma
M Akbaş, N Gemlik, RÖ Çatar
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 98-126, 2020
42020
Bilgi güvenliğinin Bilgi işlem çalışanları tarafından değerlendirilmesi–sağlık sektöründe Bir çalışma
SG Kurt
PQDT-Global, 2019
42019
SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİ: KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
Ş ÖZKAN, R ÇATAR, H GÖÇMEN, N GEMLİK
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 (1), 235-244, 2021
32021
Aile sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarının kadına yönelik eş şiddeti Konusunda Tutum Ve uygulamaları: Mardin Ili örneği
B Kaya
PQDT-Global, 2019
32019
Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü Ve Sağlıkta Eşitlik İlkesi
E Cevahir, RÖ Çatar
Sağlık ve Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu, 2009
32009
Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık Yöneticilerinin Kriz Yönetimine Bakış Açıları ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
HN GEMLİK, R MUTLU, RÖ ÇATAR, A ARSLANOĞLU
Trends in Business and Economics 37 (3), 169-176, 2023
22023
İşgörenlerin Psikolojik şiddet algılarının örgütsel bağlılık üzerine Etkisi: İstanbul'Da özel Bir Hastane Grubu örneği
E Kaya
PQDT-Global, 2019
22019
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde Bilgi Güvenliğinin Sağlık ÇalıĢanları Tarafından Değerlendirilmesi
P Kılıç Aksu, Ö Çatar, N ġiĢman Kitapçı, L Köksal, G Mumcu
KiĢisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi, Ġstanbul, 2015
22015
Assessment of Students' Anxiety Level and Technology Readiness in a Simulation-Based Obstetrics Training
S AYYILDIZ, ZÖ ÇANDERELİ, PK AKSU, RÖ ÇATAR, OC KİTAPÇI, ...
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 9 (3), 264-273, 2023
12023
Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları İle İş Motivasyonları İlişkisi; Özel Hastaneler Alan Araştırması
RÖ ÇATAR, F AKMAN
Researcher 6 (4), 265-274, 2018
12018
Utilization of dental service and quality of life in preschool children
N Sisman, N Bora, RO Catar, U Karacayli, H Cimilli, L Koksal, I Oktay, ...
Int J Exp Dent Sci 5, 16-22, 2016
12016
Assessment of students anxiety level and technology readiness in a simulation-based obstetrics training
RÖ ÇATAR, OCEM KİTAPÇI, NUR ŞİŞMAN KİTAPÇI, M DEMİRGÖZ BAL, ...
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20