Follow
Tolga Akkaya
Tolga Akkaya
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Medeni Usul Hukukunda İstinaf
T Akkaya
Yetkin Yayınları, 2009
1062009
Medeni Usul Hukuku Bakımından Boşanma Davası
T Akkaya
Yetkin Yayınları, 2017
382017
Boşanma davasında alınabilecek geçici hukuki korumalar veya hâkimin müdahalesi yoluyla çocuğun korunması kapsamında zorunlu arabuluculuk ve boşanma süreci (Aile) danışmanlığı
T Akkaya
Ankara Barosu Dergisi, 2014
232014
Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği (HMK m. 124)
T Akkaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, 897-941, 2014
142014
İstinaf İncelemesi Sonunda İlk Derece Kararının Kaldırılması ve Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesi
T Akkaya
MİHBİR 15, 6-7, 2018
112018
İCRA HUKUKU BAĞLAMINDA SÜRELİ İPOTEK.
T Akkaya
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 4 (12), 2013
112013
Temel İnsan Hakları Bilgisi-I
U Kara, T Akkaya
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012
112012
İcra memurunun haczedilmezlik kurallarını kendiliğinden dikkate alıp alamayacağı sorunu
T Akkaya
102009
Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu
T Akkaya
LMUİİHD 3, 661-684, 2006
102006
Medenî Usul Hukukunda Delillerin Hasredilmesi
T Akkaya
PQDT-Global, 2003
102003
Hukukun temel kavramları
E Uzun, H Atalay, T Akkaya, K Özkorkut, L Akın, L Gönenç
Editörler: Ufuk Aydın & Elvan Sütken. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim …, 2013
92013
Medenî Usûl Hukukunda istinafa başvuru, istinaf incelemesi ve istinaf mahkemesinin verebileceği kararlar
T Akkaya
PQDT-Global, 2008
72008
MEDENİ USÛL HUKUKUNDA HÜKMÜN (NİHAİ KARARLARIN) TAMAMLANMASI
T Akkaya
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25 (1), 19-60, 2021
62021
Temyize Başvuru Hakkının Sınırlandırılması ve İzne Bağlı Temyiz Sistemi
T Akkaya
iç Osman Berat Gürzumar (ed), Halûk Konuralp Anısına Armağan (Yetkin …, 2009
62009
5236 ve 5311 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Yeni Kanun Yolu Sistemine Göre İlâmlı İcrada İcranın İadesi
T Akkaya
MİHDER, C 4, 11, 2008
62008
İpotek Alacaklısının Adresinin Meçhul Olması veya Borcu Almaktan ve İpoteği Çözmekten Kaçınması Sebebiyle İcra Mahkemesi Kararıyla İpoteğin Terkini
T Akkaya
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (3), 305-326, 2016
52016
Arabuluculuk Çalışma Toplantısı Arabuluculukla İlgili Güncel Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler Sonuç Raporu
M Özekes, H Öztatar, U Aydın, M Atalı, Uİ Durmuşoğlu, E Kısmet Kekeç, ...
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 1, 2015
52015
İşçinin kişilik haklarının korunması bağlamında cinsel veya psikolojik tacizden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin medeni usul hukuku sorunları
T Akkaya
Anadolu Üniversitesi, 2013
52013
Tüberkülozlu hastalarda tedaviye uyumsuzluk sorunu
A Kocabaş, T Akkaya, S Gidener
Tüberküloz ve Toraks Dergisi 33, 258-69, 1985
51985
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bu Kanunda 5754 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Cebri İcra Hukukundaki Güncel Gelişmeler
T Akkaya
Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara, 15-26, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20