Follow
Sibel Ozel
Sibel Ozel
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Milletlerarası Ticari Tahkimde Kanunlar İhtilafı Meseleleri
S Özel
Legal Yayıncılık, 2008
1222008
Uluslararası alanda medya ve internette kişilik hakkının korunması
S Özel
Seçkin Yayıncılık, 2004
952004
Uluslararası alanda kültür varlıklarının korunması
S Özel
Alkım Yay., 1998
651998
Akreditif ve Hukuki Niteliği
S Özel
PQDT-Global, 1988
311988
Under the Turkish Blanket Legislation: The Recovery of Cultural Property Removed from Turkey
S Özel
International Journal of Legal Information 38 (2), 177-184, 2010
262010
SÖZLEŞMESEL İLİŞKİDE MÖHUK m. 24/II'DE ÖNGÖRÜLEN OBJEKTİF BAĞLAMA KURALININ MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Sibel
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 22 (2), 577-618, 2002
222002
5226 SAYILI “KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
S Özel
Journal of Istanbul University Law Faculty 63 (1-2), 113-138, 2011
212011
Faktör Analizi Yöntemi İle Türkiye Ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Göstergeler Bakimindan Gelişmişlik Düzeylerinin Karşilaştirilmasi
ÇK Taş, SÖ Özel
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (3), 60-77, 2017
192017
Genç işsizliğini belirleyen unsurlar: Türkiye örneği
FM Ekiz, SÖ Özel
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (39), 1022-1045, 2020
182020
Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki statüsü
S Özel
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17 (2), 709-734, 2020
182020
Türk Hukukunda Kültür Varlıklarının Mülkiyeti
S Özel
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 24 (1), 215-238, 2018
182018
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme
S Özel
Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, MHB, Yıl 23, 599-617, 2003
162003
ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ, ULUSLARARASI KORUMA SAHİBİ İLE GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINANLARIN HUKUKİ STATÜLERİNİN SIĞINMACI VE GÖÇMEN KAVRAMLARI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
S Özel
Uludağ Journal of Economy & Society/Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari …, 2018
152018
Yabancı Hakem Kararlarının Tenfızine Engel Bir Durum: Tahkim Sözleşmesinin Geçersiz Olması
S Özel
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (1), 303-323, 2017
142017
Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri İçin Gerekli Olan Karşılıklılık Şartının Yargıtay Kararları Işığında Yorumu
S Özel
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 1998, 1-2, 1997
141997
Sözleşmesel İlişkide Yabancılık Unsuru ve Hukuk Seçimi
S Özel
Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu 21 (22), 424-425, 2016
122016
Tapu Kanunu M. 35’de Yapılan Değişiklik Tasarısının Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi
S Özel
İstanbul Barosu Dergisi, C: LXXXVI, S 2, 37-48, 2012
122012
Milletlerarası Tahkimde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk, II
S Özel
Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu:“Tahkim” içinde, İstanbul, 71-78, 2009
122009
Haksız Fiillere İlişkin Davalarda Türk Mahkemelerinin Yetkisini Belirleyen HMK m. 16 Kuralının Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
S Özel
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, C 8, 91-92, 2012
112012
Ülkelerarası Evlat Edinme
S Özel
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ata Sakmar’a Armağan 1 …, 2011
112011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20