Follow
Ebru Tolay
Title
Cited by
Cited by
Year
EĞİTİM, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
ET Sabuncuoğlu
Ege Akademik Bakış Dergisi 7 (2), 2007
3962007
Akademik çalışma ortamında yapısal ve psikolojik güçlendirmenin duygusal bağlılık ve iş doyumu üzerindeki etkileri
E Tolay, O Sürgevil, M Topoyan
Ege Akademik Bakış 12 (4), 449-465, 2012
169*2012
Yapisal güçlendirme ve psikolojik güçlendirme ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri
O Sürgevil, E Tolay, M Topoyan
Journal of Yasar University 8 (31), 5371-5391, 2013
1392013
Rol Çatişmasinin ve Rol Belirsizliğinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
ET Sabuncuoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (1), 35-49, 2016
105*2016
Eğitimin Örgütsel Bağlılığa Etkileri
E Tolay
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003
692003
Örgütsel Değişim Sinizmi: Çalışanların Değişime Karşı Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
OB Sezgin, E Tolay, O Sürgevil
Öneri - Marmara Üniversitesi SBE Hakemli Dergisi 12 (45), 411-438, 2016
44*2016
Örgütsel Değişim Sinizmi: Çalışanların Değişime Karşı Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Odak Grup Çalışması
OB Sezgin, E Tolay, O Sürgevil
2. Örgütsel Davranış Kongresi, 499-508, 2014
44*2014
Örgütsel Değişim Sinizmi: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
E Tolay, O Sürgevil, OB Sezgin
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (1 …, 2017
21*2017
Örgütsel Adalet
G Budak, E Tolay, OB Sezgin, SÇ Arpacı, SG Aksu
192018
Dijital Liderliğin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan’da Endüstri 4.0 Teknolojilerini Uygulayan Bir Firmada Araştırma
A Abbasov, E Tolay
İzmir Yönetim Dergisi 2 (1), 59-74, 2021
182021
Eğitimin örgütsel bağlılığa etkisi
E Tolay
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2003
17*2003
The validity and reliability analysis of structural empowerment and psychological empowerment scales
O Sürgevil, E Tolay, M Topoyan
Journal of Yasar University 8 (31), 5371-5391, 2013
132013
Kadın Astların Perspektifinden Kadın Yöneticiler: Hiyerarşik İlişkiler Bağlamında Nitel Bir Araştırma
E Tolay
İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (3), 2276-2296, 2020
82020
Paternalist Liderlik Beklentisi: Y Kuşağı İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
E Tolay
İzmir İktisat Dergisi 35 (1), 123-139, 2020
82020
Paternalist Liderlik Beklentisi: Y Kuşağı İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
E Tolay
4. Taras Şevçenko Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 817-819, 2019
82019
Kamu örgütlerine yönelik örgütsel etkililik modeli
ET Sabuncuoglu
PQDT-Global, 2010
72010
Bilgi çağında yönetim
M Atak, Ö Çakır, Ç Atalay, PS Özer, Ö Doğan, E Tolay, G Tozkoporan, ...
Paradigma Akademi yayınları, 2013
62013
AGILITY AND AGILE ORGANIZATIONS FROM EMPLOYEES’ PERSPECTIVES: A QUALITATIVE RESEARCH IN THE CONTEXT OF THE SAAS BUSINESS MODEL
F Cetin, E Tolay
International Journal of Management Economics and Business 18 (4), 1128-1149, 2022
52022
Kadın Akademisyenlerde İş-Aile Çatışmasına Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
E Tolay, S Baysal
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 793-821, 2020
52020
Kamu Hizmet Örgütleri Yönetimi
E Tolay
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20