Adil Yavuz
Adil Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Profesörü
Verified email at konya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ehl-i Sünnet'e Göre Ehl-i Beyt'in Konumu -Sekaleyn Hadisi Üzerine Bir Değerlendirme-
A Yavuz
Marife 5 (3), 333-360, 2005
92005
Hadislerde Mekkilik ve Medenilik
A Yavuz
82007
Sehâvî ve Halk Dilinde Dolaşan Hadîsler Problemi İle İlgili Eseri
A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 (14), 2002
82002
Abdülmecîd b. Nasûh'un hadisçiliği ve Sürûru'n-Nâzırîn adlı risalesindeki hadislerin tahrîci
İ Aktürk, A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013
62013
Kisâ'Hadisi Rivayetleri Ve Ehl-i Beyt Kimliği
A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (19), 153-177, 2005
52005
EVLENMEYİ HARAM KILAN “BEŞ KEZ SÜT EMME” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Kur'ân'dan Bir Ayet mi, Peygamberimizden Gelen Bir Rivayet mi?)
A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (23), 51-71, 2007
42007
EVLENMEYİ HARAM KILAN “BEŞ KEZ SÜT EMME” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Kur'ân'dan Bir Ayet mi, Peygamberimizden Gelen Bir Rivayet mi?)
A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (23), 51-71, 2007
42007
Şevkani'nin Fıkıhçılığı
A Yavuz
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 265-288, 2004
42004
EDİRNE DARU'L-HADİSİ MÜDERRİSİ SİNAN PAŞA ve HADiS KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME: TAZARRU'NAME ÖRNEGİ
A Yavuz
Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, 25-48, 2014
2*2014
Bir İhtisas Medresesi Olarak Daru'l-Hadîslerin Önemi
A Yavuz
Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, 217-231, 2013
22013
eş-Şevkânî ve Hadisçiliği
A Yavuz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
22002
Sehavi (902/1496) ve el-Mekasıdu'l-Hasene adlı eserinin tenkid ve tahlili
A Yavuz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
21993
Kur'an'da Eksiklik Olduğu İddiaları Bağlamında Bazı Surelerler İlgili Rivayetler Üzerine Bir Değerlendirme (Ahzab, Muavvizeteyn, Kunut ve Nurayn Rivayetleri)
A Yavuz
Marife 6 (1), 7-39, 2006
12006
Âdemoğlunun İki Vadi Malı Olsa Rivayeti Üzerine Bir Değerlendirme-Kur'ân'da Eksiklik İddiaları Bağlamında
A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 22 (22), 132-157, 0
1
Tefhîmu'l-Kur'an tefsiri'ndeki hadislerin tahric ve değerlendirilmesi-VI. cilt
TM Rashıdı, A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
Gazâlî'nin Mîzânu'l-Amel adlı eserindeki hadislerin tahrici ve değerlendirilmesi
BS Özdemir, A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015
2015
Anlam ve yorum açısından hadislerdeki nehiyler
S Engin, A Yavuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014
2014
SADREDDİN KONEVİ'NİN ESERLERİNDEKİ HADİSLERİN SIHHAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRLMESİ
A Yavuz
II. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu Bildirileri, 342-345, 2014
2014
Hadislerin takviyesinde Telakkî bi'l-Kabûl'ün etkisi
A Yavuz, İİ Bayraktar
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2013
2013
Barış ve Huzurun Sağlanmasında Nebevi Sünnetin Evrensel Boyutu
A Yavuz
YDÜ I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu, 85-102, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20