Follow
Çetin Görür
Çetin Görür
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
OECD ülkelerine ait çeşitli enerji tüketimleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel eşbütünleşme analizi ile incelenmesi
ÇG Y Demir
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 15-33, 2020
282020
TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 1999-2017
Y Altun, Ş İşleyen, Ç Görür
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 223-244, 2018
222018
The causality relationship between interest rate and income with investment in Usa: 1965-2016
Ş İşleyen, Y Altun, Ç Görür
The Journal of Academic Social Science 5 (60), 146-163, 2017
192017
Hizmet İhracatı ve Turizm Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1996-2017 Türkiye Örneği
Ş İşleyen, Y Altun, Ç Görür
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (6), 953-960, 2018
52018
EXAMINING SPATIAL VARIABILITY IN THE ASSOCIATION BETWEEN SOME FACTORS AND NUMBER OF PRISONERS IN TURKEY: A GWR ANALYSIS
B YÜZBAŞI, Ç GÖRÜR
Mugla Journal of Science and Technology 7 (1), 141-148, 2021
22021
Examining The Role of Job by Geographically Weighted Poisson Regression in The Post-Migration Adaptation Process: The Case of Van
B YÜZBAŞI, Ç GÖRÜR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11-27, 2023
2023
Seçili Vergi Türlerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Rolü: OECD Örneği
İ Yıldırımçakar, Ç Görür, Z Kanberoğlu
2021
ANALYSIS OF COVID-19 EPIDEMIC DATA ACCORDING TO THE COUNTRIES INCLUDING IN THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX BY USING CLUSTERING ANALYSIS K-AVERAGE METHOD
Z Kanberoğlu, Ç Görür, İ Yıldırımçakar
2021
İHRACAT VE İTHALATTAN ALINAN VERGİLERİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİNE AİT AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: 2004–2016 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
H YERGİN, Ö Şenay, Ç GÖRÜR
Atlas Journal 4 (12), 1010-1021, 2018
2018
INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE USE OF SELECTED ENERGY TYPES AND AGRİCULTURAL AREA UTİLİSED BY ARDL BOUND TEST: THE CASE OF TURKEY
Ö Kerem, Ş İŞLEYEN, Ç GÖRÜR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10