Erdem Bagci
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe ithalat bağımlılığı
M Şişman, E Bağcı
112014
EĞİTİM DÜZEYİNİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
E BAĞCI
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA) 3 (1), 348-358, 2018
92018
ENDÜSTRİ 4.0: YENİ ÜRETİM TARZINI ANLAMAK
E BAĞCI
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 9 (24), 123-146, 2018
8*2018
Türkiye’nin imalat sanayi sektörünün uluslararasi rekabet gücü analizi
E Bağcı
MU Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi 38 (1), 73-92, 2016
62016
Finansal krizler karşısında Kobi’lerin durumu: Türkiye’de şubat 2001’de yaşanan finansal krize karşı Kobi’lerin aldığı tedbirler
E Bağcı
Marmara Üniversitesi, 2009
52009
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Potansiyeli, Üretimi, Tüketimi ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi
E Bağcı
R&S-Research Studies Anatolia Journal 2 (4), 101-117, 2019
42019
TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL DURUM ANALİZİ.
E BAĞCI
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 37 (2), 2015
32015
Relations between Interest Rate, Inflation, Growth and Investment in Turkey, 2002-2015
E Bağcı, E Ergüven
3*
Türkiye’de üretimin ve ihracatın ithalata bağımlılığı üzerine sektörel bir analiz: Türkiye tekstil ve hazırgiyim sektörü
E Bağcı
Marmara Üniversitesi, 2013
12013
MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
E Bağcı
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 324-348, 2019
2019
Merkez bankası politika faiz oranı ve döviz kuru ilişkisi: Türkiye örneği
E Bağcı
Adıyaman Üniversitesi, 2019
2019
Renewable Energy Potential in Turkey Production, Consumption and Current Account Balance of Relationship/TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ, ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve CARİ …
E BAĞCI
R&S-Research Studies Anatolia Journal 2 (4), 101, 2019
2019
BÜTÇE AÇIĞI, TİCARİ KREDİ FAİZ ORANI VE ÖZEL SEKTÖR SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
E Bağcı
Akademik Hassasiyetler 5 (10), 203-217, 2018
2018
Ekonomik Büyüme Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Türkiye’de Ekonometrik Bir Analiz
E Bağcı, MK Börü
Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018
2018
EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ -TÜRKİYE’DE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
MK BAĞCI, Erdem ve BÖRÜ
International Journal of Academic Value Studies 4 (22), 890-897, 2018
2018
Relationship Between Income Inequality And Economic Growth: A Comparative Analysis Of Developed And Developing Countries
E Bağcı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (1), 187-193, 0
TÜRKĠYE’DE ÜRETĠMĠN VE ĠHRACATIN ĠTHALATA BAĞIMLILIĞI ÜZERĠNE SEKTÖREL BĠR ANALĠZ: TÜRKĠYE TEKSTĠL VE
H SEKTÖRÜ, E BAĞCI
HESAPVERİLEBİLİRLİK VE HESAPVERİLEBİLİRLİĞİN OLUŞTURULMASI; KURUMSAL YÖNETİŞİMİN DAVRANIŞSAL BAKIŞ AÇILARININI KEŞFETME ÇALIŞMASI Öz
E BAĞCI, M HUSE
BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ THE EFFECT OF DEVELOPMENTS IN THE BANKING SYSTEM ON ECONOMIC GROWTH
E BAĞCI, I AKIN
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ
E BAĞCI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20