Yasemin Tümer Erdem
Yasemin Tümer Erdem
Doçent Doktor, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kızların eğitimi
YT Erdem
Marmara Üniversitesi, 2007
342007
Halime
YTY Erdem
Bacıyan-ı Rum’dan Günümüze Türk Kadınının İktisadi Hayattaki Yeri. İstanbul …, 2010
24*2010
Bacıyân-ı Rûm'dan günümüze Türk kadınının iktisadî hayattaki yeri
YT Erdem, H Yiğit
İstanbul Ticaret Odası, 2010
222010
Osmanlı eğitim sisteminde teftiş
YT Erdem
OTAM: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 2009
15*2009
Tanzimat’tan Sonra Osmanlılarda Kızların Eğitimi (1839-1908)
Y Tümer
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999
7*1999
II. Meşrutiyet Dönemi Fikir ve Edebiyat Hayatında Kadın Eğitimi
Y Tümer
Türklük Araştırmaları Dergisi 10, 58-89, 2001
42001
II. Abdülhamid Döneminde Ticaret Eğitimi
YT Erdem
Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, 641-657, 2011
22011
Türk Eğitim Tarihinde Kadın, Çocuk ve Aile Eğitimi
YT Erdem
Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, 175-194, 2018
2018
Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey’in II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Politikalarına Katkısı
YT Erdem
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 23-64, 2015
2015
Osmanlı Devleti’nin İlk Sivil Musiki Okulu: Darülelhan
YT Erdem
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 1-42, 2012
2012
Osmanlı Devleti’nde Okulöncesi Eğitim: Ana Mektepleri
YT Erdem
Türklük Araştırmaları Dergisi, 449-519, 2008
2008
II Meşrûtiyet’ten Cumhuriyet’e Kızların Eğitimi,(Yayınlanmamış Doktora Tezi)
YT Erdem
İstanbul, 2007
2007
Atatürk Dönemi Arkeoloji Çalışmalarından Biri: Sultanahmet Kazısı
YT Erdem
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 62 (Atatürk, kazı, Sultanahmet, İstanbul …, 2005
2005
KIZLARIN EĞĐTĐMĐ
YT ERDEM, DRM ĐLGÜREL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14