Recep Koyuncu
Recep Koyuncu
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at erbakan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kur’ân Eğitiminde Manzûm Tecvid Geleneği: Cemzûrî ve Tuhfetü’l-Eṭfâl Adlı Manzûm Eseri
R Koyuncu
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal 21 (2), 793-830, 2017
52017
Kur'an-ı Kerîm'in anlaşılmasında vakf-ibtidânın rolü: Ibnü'l-Enbârî, ed-Dânî ve es-Secâvendî örneği
R Koyuncu, H Öğmüş
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015
52015
Vakf-İbtidânın Ayetlerin Anlaşılmasındaki Rolü
recep koyuncu
marife dini araştırmalar dergisi, 31-55, 2015
32015
Molla Güranî (v. 893/1488)’nin Ref’ul-Hitâm ‘an Vakfi Hamza ve Hişâm Adlı Risalesi’nin Tahkikli Neşri
R Koyuncu
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44 (44), 149-192, 0
1
Mustafa Niyâzî Efendi ve Umdetü'l-Kâriîn Adlı Tecvid Risalesi
R Koyuncu
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 797-834, 2020
2020
İdeal Kur'an Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Bir İnceleme
R Koyuncu
On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 291-324, 2020
2020
Mekkî b. Ebî Tâlib’in el-Keşf ‘an Vücûhi’l-Kırâʾâti’s-Seb’Adlı Eserine Tevcîhü’l-Kırâʾat Bağlamında Bir Bakış
R Koyuncu
Mütefekkir 6 (12), 313-344, 2019
2019
Poetical Tajwid in the Education of the Qur'an: Jamzuri and His Work Tuhfat al-Atfal
R Koyuncu
CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL 21 (3), 1497-1533, 2017
2017
Poetical Tajwīd in the Education of the Qur'an: Jamzūrī and His Work Tuḥfat al-Aṭf'l-Kur’'n Eğitiminde Manzûm Tecvid Geleneği: Cemzûrî ve Tuhfetü’l-Eṭf'l Adlı Manzûm Eseri
R Koyuncu
2017
Konya Darülkurraları, Yusuf Küçükdağ
R Koyuncu
Marife 14 (2), 199-201, 2014
2014
XI. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı 23-24 Mayıs 2014-Sakarya
R Koyuncu
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 14 (2), 193-198, 2014
2014
AHFEŞ VE KIRAATLER Erdoğan Baş, Ahfeş ve Kıraatler, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2012.
R KOYUNCU
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 38 (38), 209-214, 2014
2014
Tarih ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam (Çev: Süleyman Gündüz)
R Koyuncu
Marife 13 (2), 221-223, 2013
2013
Tarih ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam Çev: Süleyman Gündüz, İstanbul, 2010, İnkılab Yayınları, 256 sayfa
R Koyuncu
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13 (2), 1-3, 2013
2013
AFGANİSTAN’DA KUR’ÂN VE KIRAAT EĞİTİMİ: SON YÜZYIL ÖLÇEĞİNDE BİR İNCELEME
RK KOYUNCU, MA DARMAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 (50), 81-101, 0
Kıraatlerin İhticâcı Bağlamında Dilbilimsel Tefsirler: Ahfeş’in Me ‘âni’l-Kur’ân’ı Özelinde Bir Tahlil
R KOYUNCU
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48 (48), 331-358, 0
Mushaflardaki Vakf İşaretlerine İlişkin Bir Değerlendirme
MBS ET-TAYYÂR, R KOYUNCU
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 15 (2), 413-420, 0
et-Tahdîd fi’l-İtkâni ve’t-Tecvîd, Ebû Amr b. Osman b. Said ed-Dânî (v. 444/1053)
R KOYUNCU
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43 (43), 87-102, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18