Süleyman DİKMEN
Süleyman DİKMEN
Verified email at sdu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi
ŞE Çiçek, S Dikmen, P Arslan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11 (24), 59-74, 2015
10*2015
Osmanlı Devleti'nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi
HG Çiçek, S Dikmen
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 83-98, 2015
72015
Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında e-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
C Şataf, HG Çiçek, S Dikmen
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 9 (2), 1-14, 2014
6*2014
Sosyal Bütçeleme Örneği Olarak Çocuk Dostu Bütçe
ŞE Çiçek, S Dikmen
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (2), 131-147, 2016
42016
Doğal Afetlerin Zararlarının Finansmanında Kullanılan Afet Öncesi Finansal Araçlar
A Yavuz, S Dikmen
Siyasal Bilimler Dergisi 3 (2), 303-322, 2015
42015
İskandinav Ülkeleri Vergi Sistemleri Ve Gelirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
R Armağan, S Dikmen
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 …, 2015
22015
Norveç’te Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi: 2000-2013
S Dikmen
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (2 …, 2015
12015
Osmanlı Bütçeleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
S Dikmen
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (3), 810-823, 2015
12015
Avrupa Sayıştayı ile Üye Devlet Yüksek Denetim Kurumları Arasındaki İlişki
S Dikmen, HG Çiçek
Journal of Turkish Court of Accounts/Sayistay Dergisi 31 (117), 57-85, 2020
2020
Green Public Procurement as an Environmental Policy Instrument in the European Union
S DİKMEN, İ DAĞLIOĞLU ŞANLI
2020
Klasik Dönem Osmanlı Devlet Bütçelerinin Karakteristik Özellikleri: Tarhuncu Ahmed Paşa Bütçesi
HG Çiçek, S Dikmen
Sosyoekonomi 28 (46), 211-241, 2020
2020
Avrupa Birliği'nde Çevre Politikası Aracı Olarak Yeşil Kamu Alımları
S Dikmen, İ Dağlıoğlu Şanlı
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 19 (1), 85-119, 2020
2020
Strategic Planning and Budgeting in Local Governments
HG Çiçek, S Dikmen
Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges …, 2020
2020
Bütçe Gözetimi Açısından Bağımsız Mali Kurumların Bütçe Sürecindeki Rolü
S Dikmen
Sayıştay Dergisi 30 (115), 55-81, 2019
2019
Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevi ve Mali Saydamlık Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Bir Analizi
S Dikmen, HG Çiçek
Siyasal: Journal of Political Sciences 28 (2), 181-205, 2019
2019
Etkin Bir Hesap Verebilirlik Mekanizması Olarak Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevi
S Dikmen, HG Çiçek
Maliye Dergisi, 270-298, 2018
2018
İlginç Vergi Örnekleri Kapsamında Verginin Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi
R ARMAĞAN, İ DAĞLIOĞLU ŞANLI, S DİKMEN
Vergi Sorunları Dergisi 40 (340), 33-49, 2017
2017
2000 Yılı Sonrası Norveç Vergi Sistemi Ve Vergi Gelirlerinin Analizi
R ARMAĞAN, S DİKMEN, İD ŞANLI
Prof. Dr. Metin TAŞ'a Armağan, 145-164, 2015
2015
Yüksek Denetimin Bağımsızlığı: Türk Sayıştayı Örneği
F Çiçek, H. G., Dikmen, S. & Güngören
29. Türkiye Maliye Sempozyumu (16–20 Mayıs 2014) Bildiriler Kitabı, 329–350, 2014
2014
The Effects of European Debt Crisis on the Budget Deficits and Debt Stocks of Developing Countries
HG Çiçek, S Dikmen
International Conference on Economic and Social Studies 10, 11, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20