Follow
Nihal Kartaltepe Behram
Nihal Kartaltepe Behram
İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ulusal yönetim ve organizasyon kongre kitaplarında yer alan bildirilerin bibliyometrik profili: Örgüt teorisi ve örgütsel davranış bildirileri üzerine bir araştırma
U Yozgat, N Kartaltepe
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4 (1 …, 2009
632009
Corporate social responsibility and organizational citizenship behavior: The mediating role of job satisfaction
MM Kunda, G Ataman, NK Behram
Journal of Global Responsibility, 2019
402019
A cross-sectoral analysis of environmental disclosures in a legitimacy theory context
NK Behram
J. Mgmt. & Sustainability 5, 20, 2015
362015
The empirical link between environmental conditions, organizational culture, corporate entrepreneurship and performance: the mediating role of corporate entrepreneurship
NK Behram, A Özdemirci
International Journal of Business and Social Science 5 (2), 2014
352014
İş Amaçlı Havayolu Pazarında Hizmet Kalitesinin Servqual Modeli İle Ölçülmesi ve Türk Hava Yolları ‘Busıness Class’ YolcularıÜzerine Bir Araştırma
G Ataman, NK BEHRAM, E Sedat
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 73-87, 2011
332011
Algılanan kişi-örgüt uyumunun kişilerarası çatışma ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi
NK Behram, E Dinç
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1), 115-124, 2014
312014
Yönetim bilişim sistemleri: Dijital işletmeyi yönetme
KC Laudon
Prentice Hall, 2011
312011
Örgütsel politika ve etik olmayan davranış bildirimi
NK Behram
İstanbul: Beta Yayınları, 2015
25*2015
The relationship between diversification strategy and organizational performance in developed and emerging economy contexts: Evidence from Turkey and Netherlands
I Yigit, NK Behram
Eurasian Business Review 3 (2), 121-136, 2013
212013
Linking human resources practices to corporate entrepreneurship: The mediating role of perceived organizational support
A Özdemirci, NK Behram
Business Management and Strategy 5 (1), 56-77, 2014
172014
Yönetim bilişim sistemleri
KC Laudon, JP Laudon
Çeviri Editörü: Prof. Dr. Uğur Yozgat) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
172011
Is alienation only a problem for the blue-collar workers? A research on the alienation of the white-collar workers in the age of information and in banking sector
C Çetin, A Özdemirci, N Kartaltepe
The Journal of Financial Research and Studies 1 (1), 121-126, 2009
16*2009
A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞKOLİKLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: BAŞARI İÇİN ÇABALAMA VE TAHAMMÜLSÜZLÜK/ASABİYET BOYUTLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
ED Özcan, NK Behram
Sakarya İktisat Dergisi 2 (4), 85-110, 2013
132013
Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumsal Kuram Perspektifinden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
N Kartaltepe
PQDT-Global, 2010
82010
Measuring• the Service Quality In Business Air Travel Market By Using Servqual Model and A Research on ‘Business Class’ Passengers of Turkish Airlines
G Ataman, N Behram Kartaltepe, S Eşgi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26, 73-87, 2011
52011
İşveren markasi ve örgütsel bağlilik İlİşkİsİnde örgütsel özdeşleşmenİn araci rolü: sosyal kİmlİk kurami bağlaminda bİr araştirma
A Timur, NK Behram
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (1), 135-150, 2021
32021
The effects of logic replacement in coal-mining disaster: the case of Soma
C Kaya, NK Behram, G Ataman
Management Research Review, 2016
22016
An assessment of the diversification–performance linkage: An empirical comparison between Turkish and Italian firms
İ Yiğit, N Kartaltepe-Behram, E İşçi
Tékhne 11 (2), 76-82, 2013
12013
POLİTİK YETİ VE BİLGİ PAYLAŞIMI DAVRANIŞI: KARŞILIKLI İLİŞKİ BEKLENTİSİNİN ARACI ROLÜ
NK BEHRAM, E Gül
Journal of Research in Business 6 (2), 418-442, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19