Follow
Emre Isci
Emre Isci
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgütsel destek algisinin işe yabancilaşma ve örgütsel bağliliğa etkisinin incelenmesi: İstanbul özel hastanelerinde bir çalişma
S Taştan, E İşçi, B Arslan
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 121-138, 2014
1002014
Psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde güvenin rolü
E İşçi
PQDT-Global, 2010
822010
Translation, cultural adaptation, initial reliability, and validation of the Kidney Disease and Quality of Life–Short Form (KDQOL-SF 1.3) in Turkey
A Yıldırım, B Ogutmen, G Bektas, E Isci, M Mete, HI Tolgay
Transplantation proceedings 39 (1), 51-54, 2007
632007
Örgütlerde kurumsallaşma düzeyinin nepotizm üzerine etkisinin incelenmesi: Hastane çalışanları örneği
İ Emre, SB Taştan, MA Kozal
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1 (3), 61-83, 2013
492013
Term bebeklerde hiperbilirübineminin klinik özellikleri ve risk etmenlerinin araştırılması Orijinal Araştırma
A Bülbül, F Okan, S Uslu, E İşçi, A Nuhoğlu
Türk Pediatri Arşivi 40 (3), 204-210, 2005
482005
İzlenim yönetimi taktiklerinin sosyal kaytarma üzerine etkisi: sağlık sektöründe bir araştırma
ML Yıldız, E İşçi, S Taşçı
Aurum Journal of Social Sciences 1 (1), 103-120, 2016
342016
ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL ZEKA ve HASTANE İŞLETMELERİNDE KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
E İşçi, Ö Söylemez, AY KAPTANOĞLU
Kafkas University, Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2013
332013
Translation, cultural adaptation, initial reliability, and validation of Turkish 15D’s version: a generic health-related quality of life (HRQoL) instrument
F Akinci, A Yildirim, B Ogutman, M Ates, H Gozu, O Deyneli, S Aydar, ...
Evaluation & the Health Professions 28 (1), 53-66, 2005
262005
A research on the relationship between personnel empowerment and organizational cynicism
E İşçi, FA Şişman, G Bektaş
Management 3 (5), 252-258, 2013
252013
Turkish version of the Jefferson scale of attitudes toward physician-nurse collaboration: A preliminary study
A Yildirim, F Akinci, M Ates, T Ross, H Issever, E Isci, D Selimen
Contemporary nurse 23 (1), 38-45, 2006
242006
Gebze halkının sağlık hizmetlerini kullanımı ve sağlık kuruluşlarını tercih etme nedenlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
A Metin, T ERBAYDAR, K DEMİRKIRAN, G ÖZHAN, E CEVAHİR, İ Emre
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 7 (3), 2004
242004
Kalİte Yönetİm Sİstemİ İle Hasta Güvenlİğİ Kültürü İlİşkİsİnİn Belİrlenmesİne Yönelİk Bİr Araştirma: Ünİversİte Hastanesİ Örneğİ
Y TAŞ, AT AKPINAR, E İŞÇİ
222013
Örgütsel güvenin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde yöneticinin iletişim becerisinin rolü: Özel hastane çalışanları örneği
E İşçi, SB Taştan, Ç Akyol
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi 2 (3), 95-113, 2013
142013
Tıbbi atıkların çevre sağlığına etkileri ve Haseki Devlet Hastanesi ve İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’nde hasta başına düşen tıbbi atik miktarının tespiti ile ilgili bir araştırma
G Bektaş, E İşçi, M Haçıroğlu
Hastane Yönetimi, 24-31, 2005
142005
The examination of the effects of perceived organizational support on job alienation and organizational commitment: a study on private hospitals in Istanbul
S Taştan, E İşçi, B Arslan
The Journal of Social Sciences Institute of Pamukkale University 19, 121-138, 2014
112014
Clinical characteristics of term newborns with hiperbilirubinemia and identification of the risk factors for hiperbilirubinemia
A Bülbül, F Okan, S Uslu, E Işçi, A Nuhoğlu
Turkish Archives of Pediatrics 40 (3), 204-210, 2005
112005
Dünyaya ilişkin varsayımlar ve özerklik algısının çalışanlarda olumlu sosyal davranışlar ve saldırganlık ile ilişkilerinin incelenmesi: Öz-Belirleme ve pozitif yanılsamalar …
SBAL TAŞTAN, C GÜÇEL, İ Emre
İş'te Davranış Dergisi 2 (2), 1-10, 2015
102015
Nitel araştırma yöntemleri
E İşçi
Sağlık Yönetimi-Yönetim Düşünceleri 18, 1, 2008
92008
Hastanelerin yönetiminde dış kaynak kullanımının önemi ve İstanbul ilinde bir uygulama
E İşçi
PQDT-Global, 2004
82004
Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni
A Yıldırım-Kaptanoğlu, E İşçi
Beşir Kitabevi, İstanbul, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20