Muhammed sarı
Muhammed sarı
aksaray.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Atatürk Dönemi’nin İskân Politikasında İç İskâna Yönelik Çalışmalar (1923-1938)
M Sarı
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 7 (14), 87-114, 2011
112011
Atatürk Dönemi İç Anadolu Bölgesi'nde imar-iskan faaliyetleri (1923-1938)
M Sarı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
102011
Çevrenin evcil hayvanlarda besin maddesi ihtiyaçlari üzerine etkileri
M Sari
Yüksek Lisans Ders Notlari, Elazig, 1993
91993
442 sayılı köy kanunu çerçevesinde cumhuriyet dönemi köye yönelik çalışmalar
M Sarı
Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl 7, 509-534, 2014
72014
CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÖY EĞİTMEN KURSLARI
M SARI, E Uz
Turkish History Education Journal 6 (1), 29-55, 2017
62017
Birinci Dünya savaşı'nda Batı Anadolu'da Rumların casusluk ve çetecilik faaliyetleri
M Sarı
History Studies, 2015
62015
Türkiye'de harf devrimi öncesinde basına yansıyan görüşler
M Sarı, H Gedik
Turkish Studies, 2014
52014
CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAŞANAN KURAKLIK FELAKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
N UYANIK, M SARI
Pursuit of History 3 (5), 2011
32011
Yakın dönem Türk siyasi tarihi'nde Cami (Baykurt) Bey
M Sarı
Çizgi Kitabevi, 2015
22015
Atatürk döneminde reis-i cumhur seçimlerinin türk basınındaki yankıları
M Sarı
Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar, 2015
12015
TÜRK HARF İNKILABININ GRAFİK TASARIMDA ETKİLERİ: MEŞRUTİYET VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNE AİT AFİŞ VE KİTAP KAPAKLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
M SARI, ÖÜNK TAŞOVA
2019
1841 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE SÖKE'DE RUMLARIN NÜFUS YAPISI.
M SARI, M ŞİMŞEK
Journal of International Social Research 9 (44), 2016
2016
ATATÜRK DÖNEMİNDE REİS-İ CUMHUR SEÇİMLERİNİN TÜRK BASININDAKİ YANKILARI
S Muhammed
2015
ATATÜRK DÖNEMİ İSKÂN POÜTİKASI'NDA 2510 SAYILI KANUNUN YERİ VE ÖNEMİ.
M SARI
Pursuit of History 2 (4), 2010
2010
ATATÜRK DÖNEMG GSKÂN POLGTGKASI’NDA 2510 SAYILI KANUNUN YERG VE ÖNEMG
S Muhammed
2010
II. MEŞRUTİYET'İN İLK MİLLİYETÇİ PARTİSİ: MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI
S Muhammed
CAMİ (BAYKURT) BEY'İN ANI DEFTERİNDE İZMİR’İN İŞGALİ
S Muhammed
I. Dünya Harbi Öncesi İngiltere'de Kurulan Türkofil Bir Dernek: The Anglo-Ottoman Society
S Muhammed
BELLETEN 83 (298), 1033-1080, 0
DEMOKRAT PARTi DONEMi BASININA GORE iKTiDAR-MUHALEFET iLi~ KiLERi A~ ISINDAN" VATAN CEPHESi
D Doc, S Muhammed
CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE MUHACĠRLERĠN ĠSKÂNINDA YAġANAN SIKINTILAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
S Muhammed
TÜRK-ĠSLAM MEDENĠYETĠ, 79, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20