Yasin Şeşen
Yasin Şeşen
Öğretim Görevlisi
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
"Kültürel Mirasımız ve Arşiv Belgelerimizin Afetler ve KBRN Tehlikelerine Karşı Korunması=Protection of Our Cultural Heritage and Archival Documents Against the Danger of …
Y Şeşen
Afet ve Risk Dergisi 2 (1), 32-42., 2019
62019
Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği = Total Quality Management in University Libraries: Example of Middle East …
Y Şeşen
Bilgi Dünyası 20 (1), 85-87., 2019
42019
Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi = Information Centers: Health And Disaster Information Management. [Bölümlü Kitap Editörlüğü ve Yazarlığı]. İstanbul: Hiperlink …
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu, vd.
https://www.researchgate.net/publication …, 2020
3*2020
"Belediyelerin Kütüphanecilik Faaliyetlerinin Stratejik Planlar Üzerinden Analizi=The Analyzing the Librarianship Activities of the Municipalities Through Strategic Plans …
Y Şeşen, K Gürbüz
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (7), 135-142., 2018
22018
"Elektronik Sağlık Kayıtlarının Doğal ve Beşeri Afetlerden Korunması = Protection of Electronic Health Records From Natural and Human Disasters”. Turkish Studies Social …
H Çolaklar, Y Şeşen, V Gültekin
Turkish Studies Social Sciences 15 (8), 3439-3462., 2020
12020
"Yerel Yönetimlerde Kurumsal Arşivlerin Sürdürülebilirliği = Sustainability of Corporate Archives in Local Governments". Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World …
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken 11 (3), 331-343., 2019
1*2019
"Bilgi Merkezlerinde Kurumsal İmaj Uygulamaları = Corporate Image Applications In Information Centers". EUL Journal of Social Sciences, 10(1), 1-18.
Y Şeşen, E Şeşen
EUL Journal of Social Sciences, 10 (1), 1-18., 2019
1*2019
"Akademik Kütüphane Hizmetlerinde Sürekli Gelişim Felsefesine Uygun Hizmet Anlayışı=Appropriate Service Philosophy for the Continuous Improvement Philosophy in Academic Library …
Y Şeşen
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2), 887-918., 2019
12019
"Kent Arşivi Kültürü İhtiyacımız = Our Need for the Culture of City (Civic) Archives". Türk Kütüphaneciliği 30(1), 108-113.
Y Şeşen
Türk Kütüphaneciliği 30 (1), 108-113, 2016
12016
“Veri ve Bilgi Güvenliği Bağlamında İstihbarat Faaliyetleri”. Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe), 3(1), 36-56.
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe) 3 (1), 36-56., 2021
2021
"Career Decidedness of Vocational School Students: A Research on Medical Documentation and Secretarial Students". Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 3-14.
V Gültekin, Y Şeşen
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 (1), 3-14., 2021
2021
LAMRe Dergisi Tanıtım Sunumu = LAMRE Journal Presentation.
Y Şeşen
Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM 2021), KAM …, 2021
2021
“Analysis Of Journal Evaluation Criteria: A Model Study”. Library, Archive and Museum Research Journal(LAMRe), 2(1), 47-56.
Y Şeşen
Library, Archive and Museum Research Journal(LAMRe) 2 (1), 47-56., 2021
2021
“Spectroscopic Analysis Model to be Performed in a Public Archive”. Journal of Spectroscopy and Molecular Sciences, 2(2), 81-91.
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
Journal of Spectroscopy and Molecular Sciences 2 (2), 81-91., 2020
2020
"Kütüphane Mimari Plan Tasarımı Üzerine İnovasyon Çalışmaları = Innovation Studies On Library Architectural Plan Design". Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World …
Y Şeşen
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks (ZfWT) 12 (3 …, 2020
2020
"The Importance of Green Libraries in terms of Sustainability". Journal of Balkan Libraries Union, 6(2), 10-16.
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
Journal of Balkan Libraries Union 6 (2), 10-16., 2020
2020
Afet Okuryazarlığı = Disaster Literacy. [Kitap Bölümü]. Editörler Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Öğr. Gör. Yasin Şeşen.
V Gültekin, Y Şeşen
Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi 1, 180-193., 2020
2020
Nükleer Kazaların Bilgi Merkezlerine Olumsuz Etki Olasılığı: Japonya Deneyimi = Nuclear Accidents Likely to Negatively Impact Information Centers: Japan Experience. [Kitap …
Y Şeşen, O Gündüz
Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi 1, 296-311., 2020
2020
Tıp Arşivciliğinde Stratejik Yönetim = Strategic Management In Medical Archivism. [Kitap Bölümü]. Editör Dr. Öğr. Üyesi Güssün Güneş.
Y Şeşen, K Gürbüz
Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi 1, 169-187., 2020
2020
Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi = Risk and Crisis Management in Information Centers. [Bölümlü Kitap Editörlüğü ve Yazarlığı]. İstanbul: Hiperlink Yayıncılık.
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
Hiperlink Yayıncılık 1, 1-340., 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20