Yasin Şeşen
Yasin Şeşen
Öğretim Görevlisi
Verified email at hitit.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği = Total Quality Management in University Libraries: Example of Middle East …
Y Şeşen
Bilgi Dünyası 20 (1), 85-87., 2019
22019
"Kültürel Mirasımız ve Arşiv Belgelerimizin Afetler ve KBRN Tehlikelerine Karşı Korunması=Protection of Our Cultural Heritage and Archival Documents Against the Danger of …
Y Şeşen
Afet ve Risk Dergisi 2 (1), 32-42., 2019
2*2019
"Yerel Yönetimlerde Kurumsal Arşivlerin Sürdürülebilirliği = Sustainability of Corporate Archives in Local Governments". Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World …
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken 11 (3), 331-343., 2019
1*2019
"Belediyelerin Kütüphanecilik Faaliyetlerinin Stratejik Planlar Üzerinden Analizi=The Analyzing the Librarianship Activities of the Municipalities Through Strategic Plans …
Y Şeşen, K Gürbüz
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (7), 135-142., 2018
12018
Afet Okuryazarlığı = Disaster Literacy. [Kitap Bölümü]. Editörler Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Öğr. Gör. Yasin Şeşen.
Y Gültekin, V., Şeşen
Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi 1, 2020
2020
Nükleer Kazaların Bilgi Merkezlerine Olumsuz Etki Olasılığı: Japonya Deneyimi = Nuclear Accidents Likely to Negatively Impact Information Centers: Japan Experience. [Kitap …
Y Şeşen, O Gündüz
Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi 1, 2020
2020
Tıp Arşivciliğinde Stratejik Yönetim = Strategic Management In Medical Archivism. [Kitap Bölümü]. Editör Dr. Öğr. Üyesi Güssün Güneş.
Y Şeşen, K Gürbüz
Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi 1, 169-187., 2020
2020
Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi = Risk and Crisis Management in Information Centers. [Bölümlü Kitap Editörlüğü ve Yazarlığı]. İstanbul: Hiperlink Yayıncılık.
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
2020
"Kütüphanecilerin Mesleki Etik İlkelerine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği = A Research On Libraries View Of Professional Ethics …
Y Şeşen
EUL Journal of Social Sciences 11 (1), 59-81., 2020
2020
Afet Kurumlarında Kültürel Bellek Uygulamaları = Cultural Memory Applications In Disaster Institutions. [Kitap Bölümü]. Editör Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu.
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
Kütüphane ve Arşiv Kurumlarındaki Uygulamalarda Yenilikçi Yaklaşımlar 1, 141-152, 2020
2020
"Protecting Information Centers from Disasters: A Strategic Emergency Modal Proposal". Arşiv Dünyası, 7(1), 15-25.
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu
Arşiv Dünyası 7 (1), 15-25., 2020
2020
Türkiye Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Çalışmaları: 2023 Vizyonu = Turkey’s National Public Integrated Data Center Studies: 2023 Vision. Editörler Doç. Dr. Alpaslan Hamdi …
Y Şeşen, V Gültekin
Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi 1, 84-99, 2020
2020
Türkiye’de Bilgi Kaynağı Olarak Kartografik Materyal Bulunduran Devlet Kurumlarının Dermelerinin İçerik Analizi = Content Analysis Of The Assemblies Of Government Institutions …
Y Şeşen, D Çankaya
Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi 1, 68-83, 2020
2020
Verimli Bilgi Yönetimi Açısından Belge ve Bilgi Güvenliği Unsurları = Document And Information Security Elements In Terms Of Quality Information Management. Editörler Doç. Dr …
Y Şeşen
Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi 1, 23-36., 2020
2020
Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi = Information Centers: Health And Disaster Information Management. [Bölümlü Kitap Editörlüğü ve Yazarlığı]. İstanbul: Hiperlink …
Y Şeşen, AH Kuzucuoğlu, vd.
https://www.researchgate.net/publication …, 2020
2020
Bilgi Yayımının Sınırları: İletişim Etiği Unsurları = Boundaries Of Information Publishing: Elements Of Communication Ethics. Editörler Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ünalan, Dr. Öğr …
Y Şeşen
Küresel Dünyada İletişimin Dijital Yüzleri, 1, s. 203-214., 2020
2020
"Bilgi Merkezlerinde Kurumsal İmaj Uygulamaları = Corporate Image Applications In Information Centers". EUL Journal of Social Sciences, 10(1), 1-18.
Y Şeşen, E Şeşen
EUL Journal of Social Sciences, 10 (1), 1-18., 2019
2019
Ankara Üniversitesi Örneğinde Kurum Kültürü ve Bilgi Politikası İlişkisine Bir Bakış = A Look at the Relationship Between Corporate Culture and Information Policy in the case …
Y Şeşen
Bilgi ve Bilgi Yönetimi Alanında Kurum Kültürü ve Politikası Sempozyumu 1 (1 …, 2019
2019
Türkiye Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Çalışmalarının Güncel Durumu = Current Situation of Turkey's National Public Integrated Data Center Study.
Y Şeşen, V Gültekin
E-Beyas 2019 Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği …, 2019
2019
Türkiye'de Konu Otorite Dizini Çalışmaları ve Ulusal Konu Otorite Dizini Oluşturulmasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri = Authorities Subject Index Studies in Turkey and …
Y Şeşen, V Gültekin
Ünak 2019 Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği Kongresi 1 (1), 1, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20