Takip et
Ahmet Uzun, Prof.Dr
Ahmet Uzun, Prof.Dr
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Sivas Cumhuriyet University
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tanzimat ve sosyal direnişler: Niş isyanı üzerine ayrıntılı bir inceleme;(1841)
A Uzun
Eren, 2002
1012002
The impacts of external debt on economic growth in transition economies
A Uzun, C Karakoy, B Kabadayi, OS Emsen
Chinese business review 11 (5), 2012
812012
İstanbul'un iaşesinde devletin rolü: ondalık ağnam uygulaması, 1783-1857
A Uzun
Türk Tarih Kurumu, 2006
462006
Sanayi devrimi esnasında çalışma şartları
A Uzun
Prof Dr. Nusret Ekin’e Armağan, Ankara, 2000
41*2000
Serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin dış ticaretine etkileri
A Doğan, A Uzun
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 325-344, 2014
352014
Toplam elektrik üretimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2010)
A Uzun, ÖS Emsen, Ö Yalçıkaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 327-344, 2013
292013
Osmanlı Devleti'nde şehir ekonomisi ve iaşe
A Uzun
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 211-236, 2005
242005
Yeni iktisat tarihi akımı ve iktisat tarihi yazımına katkıları
A Uzun
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 2 (1), 80-93, 2001
232001
Tepedelenli Ali Paşa ve Mal Varlığı
A Uzun
Belleten 65 (244), 1035-1078, 2001
202001
The impact of external debt on economic growth in transitional economies
B Kabadiya, A Uzun, C Karakoyi
Chinese Business Review 100, 2012
132012
Bosna-Hersek'te Toprak Rejimi: Eshâb-ı Alâka ve Çiftçiler Arasındaki İlişkiler (1840-1875)
T Güran, A Uzun
Belleten 70 (259), 867-902, 2006
102006
İktisadi ve Mali Yönleriyle Istabl-ı Amire
A Uzun
Türk Tarih Kurumu 1, 265, 2020
9*2020
19. Yüzyıl Osmanlı tarımına ilişkin çalışmalar
A Uzun
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 205-218, 2003
82003
1257/1841 Tarihli bir belgeye göre Osmanlı Devleti’nde mevcut olan askeri birlikler ve bunlara yapılan harcamaların türü ve miktarları
A Uzun
CÜ Sosyal Bilimler Dergisi 25 (2), 236, 2001
82001
Geçiş Ekonomilerinde Dış Borçlulukta Değişmeler
A Uzun, Ç Karaköy, S Emsen
International Conference on Eurasian Economies, 12-14, 2011
72011
Tanzimat Döneminde Vergilere ĠliĢkin Temel Sorunlar 1840-60
A Uzun
ĠÜ Ġktisat Fakültesi Maliye AraĢtırma Merkezi Konferansları 39, 89-110, 2001
5*2001
Malî Yönleriyle Osmanlı Devletinde Çakırcılık ve Şahincilik Teşkilatı
A Uzun, O Aras
İslam İktisadı Yaklaşımının Açmazlar ı, 99, 2016
4*2016
MALİ YÖNLERİYLE VOYNUK TEŞKİLATI ve VOYNUK TIMARLARI.
A Uzun
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2014
42014
Theoretical fundamentals of 2008 global financial crisis: Influence of finance and accounting approaches on the crisis
M Yıldıran, A Uzun
Akdeniz İİBF Dergisi 13 (27), 63-76, 2013
42013
İslimye Çuka Fabrikası
A Uzun
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2012
42012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20