Follow
Cenk Murat Koçoğlu
Cenk Murat Koçoğlu
Doç.Dr. Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi
Verified email at karabuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
MÜŞTERİ SADAKATİ İLE MÜŞTERİ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
K Çati, CM Koçoğlu
Selcuk University Social Sciences Institute Journal 19, 2008
4572008
MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEŞ YILDIZLI BİR OTEL ÖRNEĞİ.
K Çati, CM Koçoğlu, L Gelıbolu
Journal of The Cukurova University Institute Of Social Sciences 19 (1), 2010
2062010
Hizmet kalitesinin servperf yöntemi ile ölçülmesi: otobüs işletmeleri üzerinde bir uygulama
CM Koçoğlu, R Aksoy
Akademik Bakış Dergisi 29 (1), 1-20, 2012
1152012
Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve bankacılık sektöründe bir uygulama
MA Öncü, D Kutukız, CM Koçoğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 237-252, 2010
952010
Satın alma yönetimi: Teorik bir çalışma
CM Koçoğlu, M Avcı
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 33-47, 2014
552014
CEP TELEFONU VE OPERATÖR TERCİHİNDE ETKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE BAĞLI OLARAK İRDELENMESİ
Y Karagöz, K Çatı, CM KoçoğlU
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
472015
Hizmet kalitesinin müşteri sadakati üzerindeki etkisi ve 5 yıldızlı bir otel işletmesinde uygulama
CM Koçoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
472009
Tüketici temelli marka denkliği bileşenleri arasindaki ilişkiler üzerine bir araştirma
CM Koçoğlu, R Aksoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 71-90, 2017
412017
AKADEMİK PERSONELİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
CM Koçoğlu
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 16-35, 2015
322015
YEŞİL PAZARLAMA KAPSAMINDA ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ: LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
CM Koçoğlu, Y Koçoğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (13), 417-427, 2017
262017
RİSK ALGISININ YENİDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
CM Koçoğlu
Uluslararası Akademik Bakış Dergisi, 246-263, 2016
262016
Müşteri İlişkileri Yönetimi
K Çatı, CM Koçoğlu
Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Ankara: Detay Yayıncılık, 2008
232008
YERLİ TURİSTLERİN GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
CM KOÇOĞLU
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 3 (2), 366-380, 2019
222019
Veri Tabanlı Pazarlama
E Özkul, CM Koçoğlu
Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, 137-160, 2015
22*2015
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE ANALİZİ
CM Koçoğlu, R Aksoy
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (1), 115-140, 2017
212017
Destinasyona yönelik marka imajı ve marka sadakati ilişkisinde algılanan destinasyon kalitesinin aracılık rolü
CM KOÇOĞLU
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 16 (1), 34-47, 2019
202019
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
CM Koçoğlu, R Aksoy
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (1), 89-116, 2017
192017
Marka bağlılığının tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisi: Ankara ili, parfüm örneği
C Koçoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
192015
Safranbolu’da sürdürülebilir turizm gelişmesine yönelik yerel halkın tutumları
CM Koçoğlu, Ö Saraç, O Batman
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1), 202-219, 2020
182020
Helâl konseptli otellerde israf: bir örnek olay incelemesi
A Aydoğdu, CM Koçoğlu
International Halal Tourism Congress, 1105-1115, 2017
162017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20