Follow
Harun BEKİROĞLU
Harun BEKİROĞLU
Other namesHarun Bekiroglu, هارون بكرأوغلو, Harun Bulanık
Assc. Professor at Inonu University
Verified email at inonu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
es-Siretü’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefâ, çev: Harun Bekiroğlu
İ Hibbân
Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017
36*2017
Tefsir Metodolojisi Açısından el-Burhân ve el-İtkân
H Bekiroğlu
Araştırma Yayınları, 2013
192013
From Manuscripts to Codicology: An Introduction to Critical Edition
H BEKİROĞLU
CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL 23 (2), 2019
14*2019
The Use of Logic as a Tafseer Method: Comment of Muhammad Hadimi on 23rd Verse of Surah al-Anfal
H Bekiroglu
HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF …, 2015
12*2015
Bir felsefî tefsir örneği olarak Muhammed Hâdimî’nin İbn Sina’ya ait İhlas Suresi tefsirine haşiyesi
H Bekiroğlu
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (23), 127-154, 2013
122013
el-Burhân ve el-İtkān Adlı Eserlerin Tefsir Metodolojisi Bakımından Değerlendirilmesi
H Bekiroğlu
Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2012
11*2012
Ebû Sa‘îd Muhammed el-Hâdimî’nin Hâşiye ‘ala Tefsîri sûreti’l-İhlâs li-bni Sînâ Adlı Hâşiyesinin Tahkik ve Tahlili
H Bekiroğlu
İslâm Araştırmaları Dergisi, 71-125, 2016
7*2016
Muhammed Hâdimî'nin Enfâl Suresi'nin 23. Âyetini Tefsiri Hakkında Risalesinin Tahkikli Neşri
H Bekiroğlu
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (4), 97-116, 2016
52016
İlahiyat Araştırmalarında Veri Taraması: Veri Tabanları - Kütüphaneler - Atıf Dizinleri
H Bekiroğlu, T Tuğrul
Oku Okut Yayınları, 2021
42021
Makâsıd ve Maslahat Merkezli Bir Okuma: Necmettin Erbakan Örneği
H Bekiroğlu
Electronic Turkish Studies 12 (8), 29-50, 2017
42017
Kur’ân Yorumunda Fıkıh Usûlünün İşlevi - İbn Cüzey Örneği
H Bekiroğlu
Ankara: Araştırma Yayınları, 2020
32020
Kur’an’da Bir Anlatım Sanatı Olarak Muhakkaku’l-Vukû ‘Ke’l-Vukû ‘Prensibi
H Bekiroğlu
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 10 (1), 115-131, 2019
32019
Yakın Dönemde el-Burhân ve el-İtkân’a Yöneltilen Tenkitler
H Bekiroğlu
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (24), 157-188, 2013
32013
İsrâiloğulları'nın Taşıdığı Yük Meselesi: Tâhâ Sûresi 20/87. âyetiyle İlgili Bir İnceleme
H Bekiroğlu, A Taşdoğan
Diyanet İlmi Dergi 56 (3), 721-754, 2020
2*2020
تحقيق" مَعاقِد الطِّراف في أول تفسير سورة الفتح من الكشّاف" لشيخ الإسلام أبي السعود أفَنْدِي
H BEKİROĞLU
İslam Araştırmaları Dergisi, 107-148, 2019
2*2019
Tefsirde Ta’lik Geleneği Üzerine Bir İnceleme: Yusuf Efendizâde’nin Beyzâvî’nin Taha Suresi’nin İlk Âyetlerine Yaptığı Yorum Üzerine Ta’liki
H Bekiroğlu
Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu I 195, 206, 2017
22017
Tefsir'de Bir Haşiye Geleneği Olarak Ebüssuud Efendi'nin Zemahşerî'nin Fetih Suresi Tefsirine Haşiyesi
H Bekiroğlu
ULUSLARARASI BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇORUM SEMPOZYUMU 1, 427-440, 2016
1*2016
İbn Cüzey'in Hayatı, Eserleri ve Fıkıh Usulü Hakkındaki Görüşleri
H Bekiroğlu
Takrîbü’l-Vüsûl ila İlmi’l-Usûl - Usul İlmine Sistematik Bir Yaklaşım, 13-38, 2023
2023
İslam Şehirleri: Kimlik ve Mahiyet
H Bekiroğlu
Şehir ve Yönetim: Kadim ve Gelenek 1, 109-128, 2022
2022
Islah ve İfsâd: Kuranda Zıtlıklar Üzerinden Kimlik İnşasının Ana Kavramları
H Bekiroğlu
İhyâ (İslam ve Medeniyet Serisi: 2) 1, 221-241, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20