Ümit Alnıaçık
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
AH İslamoğlu, Ü Alnıaçık
Beta Yayınevi, 2014
9532014
How corporate social responsibility information influences stakeholders' intentions
U Alniacik, E Alniacik, N Genc
Corporate social responsibility and environmental management 18 (4), 234-245, 2011
2402011
Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1336-1343, 2012
2212012
Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?
E Alniacik, Ü Alniaçik, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 274-281, 2013
1642013
Independent and joint effects of perceived corporate reputation, affective commitment and job satisfaction on turnover intentions
U Alniacik, E Cigerim, K Akcin, O Bayram
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1177-1189, 2011
1532011
Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction
Ü Alnıaçık, E Alnıaçık, K Akçin, S Erat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 355-362, 2012
1462012
Attracting talented employees to the company: Do we need different employer branding strategies in different cultures?
E Alnıaçık, Ü Alnıaçık, S Erat, K Akçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 336-344, 2014
1292014
The impact of personality on technology acceptance: A study on smart phone users
V Özbek, Ü Alnıaçık, F Koc, ME Akkılıç, E Kaş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 541-551, 2014
1042014
TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARI ÖLÇEĞİ: YAPISI VE BOYUTLARI
İ Dursun, Ü ALNIAÇIK, ET KABADAYI
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (19), 293-304, 2013
752013
The effectiveness of green advertising: influences of claim specificity, product's environmental relevance and consumers' pro-environmental orientation
U Alniacik, C Yilmaz
Amfiteatru Economic Journal 14 (31), 207-222, 2012
572012
Çevreci Yönelim, Çevre Dostu Davranış ve Demografik Özellikler: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Ü Alnıaçık
Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve …, 2010
51*2010
KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİNİN ALGILANAN ÖNEMİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERDEN ETKİLENMEKTE MİDİR?
E Alniaçik, Ü Alniaçik, G Nurullah
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (23), 93-114, 2010
462010
How do the dimensions of corporate reputation affect employment intentions?
E Alniacik, U Alniacik, N Erdogmus
Corporate Reputation Review 15 (1), 3-19, 2012
392012
Tüketicilerin çevreye duyarlılığı ve reklamlardaki çevreci iddialar
Ü Alnıaçık
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48-79, 2009
362009
Yeni çevresel paradigma ölçeği ile üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının değerlendirilmesi
Ü Alnıaçık, F Koç
Bölgesel Kalkınma Kongresi, 14-16, 2009
322009
Reklamlarda çevreci iddialar ve reklam etkililiği: Basılı reklamlar üzerinde deneysel bir araştırma
Ü ALNIAÇIK, C YILMAZ, E ALNIAÇIK
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 85-106, 2010
302010
Küresel firmaların yerel sosyal sorumluluk faaliyetleri marka değeri ve marka tercihini nasıl etkilemektedir
Ü Alnıaçık, Eİ Develi, C Giray, E Alnıaçık
Öneri Dergisi 9 (35), 83-91, 2011
272011
Değer yargıları ve tüketimde çevreci eğilimler. 13
Ü Alnıaçık, C Yılmaz
Ulusal Pazarlama Kongresi 30, 2008
262008
Kurumsal İtibarı Oluşturan Farklı Bileşenlerin Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkileri
Ü Alnıaçık
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 4 (7), 65-96, 2011
24*2011
Kişilik Özelliklerinin Teknoloji Kabulü Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Akıllı Telefon Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma
V Özbek, Ü Alnıaçık, F Koç, ME Akkılıç, E Kaş
International Review of Economics and Management 2 (1), 36-47, 2014
202014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20