İpek Sağlam
Title
Cited by
Cited by
Year
Miras Hukuku
OG Antalya, İ Sağlam
Legal Yayıncılık, 2015
61*2015
Elektronik sözleşmeler
İ Sağlam
Legal Yayıncılık, 2007
302007
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Ürün Kirası Sözleşmesine İlişkin Olarak Getirilen Değişiklikler
İ SAĞLAM
Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul, 2013
102013
Tiirk Medeni Kanunu Madde 40 Ûzerine Bir Degerlendirme
I Saglam
Ankara Ûniversitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 8 (3-4), 455-469, 2004
8*2004
Türk Medeni Kanunu Madde 40 Üzerine Bir Değerlendirme
I Sağlam
Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (3–4), 455, 2004
82004
Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması uyarınca sözleşmenin kurulması (CISG m. 14-24)
İ Sağlam
On İki Levha Yayıncılık, 2013
52013
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kavramına Genel Bir Bakış
İ Sağlam
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, I. Uluslararası Ticaret Hukuku …, 2008
42008
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
İ Sağlam
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Hukuk …, 2011
32011
Ticarî işletmeye ilişkin ürün kirası sözleşmesinin kurulması ve işletme unsurları üzerindeki etkisi
İ Sağlam
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2013
22013
Türk Medeni Kanunu
TM Kanunu
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2001
22001
Tarımsal İşletmelerin Özgülenmesi Sorunu ve Bu Sorunun Tarım Reformu Açısından Değerlendirilmesi
İ Sağlam
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 16 (1), 201-231, 0
2
Ticarî işletmelerin ürün kirası sözleşmelerine konu teşkil etmesi ve bunun benzer hukuki ilişkiler ile karşılaştırılması
İ SAĞLAM
12013
Kiracının Ölümünün Her Türlü Kira İlişkisine Etkisi ve Bu Etkinin Özellikle Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından Gösterdiği Özellikler
İ SAĞLAM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (2), 249-266, 0
1
Turkish Family Law
İ Sağlam
2019
Tüzel kişilik örtüsünün aralanması (Amerikan ve İngiliz hukuku ile karşılaştırmalı olarak)
İ Sağlam
Marmara Üniversitesi, 1995
1995
Tı̇carı̂ İşletmelerı̇n Ürün Kı̇rası Sözleşmelerı̇ne Konu Teşkı̇l Etmesı̇ ve Bunun Benzer Hukukı̇ İlı̇şkı̇ler ile Karşılaştırılması
İ Sağlam
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19 (1), 131-166, 0
Tı̇carı̂ İşletmeye İlı̇şkı̇n Ürün Kı̇rası Sözleşmesı̇nı̇n Kurulması ve İşletme Unsurları Üzerı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇
İ Sağlam
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19 (1), 167-202, 0
DEVLETİN YASAL MİRASÇILIĞI
İ SAĞLAM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 (3 …, 0
Doktor Yardımlı İntihar ve Bu Konuyu Ele Alan Düzenlemelere Bir Örnek Olarak," California Hayatı Sonlandırma Seçeneği Yasası" nın Değerlendirilmesi
İ SAĞLAM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (3), 559-579, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19