Follow
İbrahim Yaşar KAZU
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of blended learning environment model on high school students' academic achievement
İY Kazu, M Demirkol
Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET 13 (1), 78-87, 2014
2332014
The effect of learning styles on education and the teaching process
İY Kazu
Journal of Social Sciences 5 (2), 85-94, 2009
1712009
Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Self Efficacies
İY Kazu, P Erten
Journal of Education and Training Studies 2 (2), 126-144, 2014
902014
The effects of mastery learning model on the success of the students who attended "usage of basic information technologies" course
İY Kazu, H Kazu, O Özdemir
Educational Technology & Society 8 (4), 233-243., 2005
842005
Öğretim yazılımlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri / Teachers' Opinions About Using Instructional Software
İY Kazu, N Yavuzalp
Eğitim ve Bilim Education and Science 33 (150), 110-126, 2008
70*2008
Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarındaki Gelişmeler
İY Kazu, C Demirli
Milli Eğitim Dergisi, 5-20, 2002
542002
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri / Teachers’ Lifelong Learning Competencies
İY Kazu, P Erten
İlköğretim Online 15 (3), 838-854, 2016
50*2016
Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (BİLSEM Örneği)
İY Kazu, C Şenol
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 13-35, 2012
33*2012
Öğrencilerin bireysel özelliklerinin yapay zeka ile belirlenmesi (Bulanık mantık örneği)
İY Kazu, O Özdemir
Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı, 457-466, 2009
302009
An analysis of the primary school teachers' usage of instructional software
İY Kazu, N Yavuzalp
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 3 (1), 45-53, 2008
302008
Ülkemizdeki Okul Öncesi Eğitimin Bazı Veriler Açısından OECD ve AB Üyesi Ülkeleri İle Karşılaştırılması
İY Kazu, M Yılmaz
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 73-86, 2018
282018
An Investigation About Actualization Levels of Learning Outcomes in Early Childhood Curriculum
İY Kazu, A İş
Journal of Education and Training Studies 6 (3), 66-77, 2018
242018
Yatılı ilköğretim bölge okullarının etüt saatlerinde ve boş zaman etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar (Elazığ ili örneği) /The problems faced in study periods and in leisure …
İY Kazu, Z AŞKIN
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Pegem Education and Instruction Journal 1 (3 …, 2011
242011
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi
İY Kazu, P Erten
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 2015 (25), 57-75, 2015
232015
İlköğretim Programının Eleştirel Düşünmeyi Geliştirmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri / Teacher opinions concerning development of critical thinking skills by the primary curriculum
İY Kazu, M Şentürk
International Online Journal of Educational Sciences 2 (1), 244-266, 2010
23*2010
Birleştirilmiş sınıf uygulamasına karşılaştırmalı bir bakış: Vietnam, Peru, Sri Lanka ve Kolombiya örnekleri / A Comparative Approach to Multigrade Class Implementation …
İY Kazu, S Aslan
International Online Journal Of Educational Sciences 3 (3), 1081-1108, 2011
21*2011
Sınıf öğretmeni adaylarının web pedagojik içerik bilgisine ilişkin görüşleri
İY Kazu, P Erten
10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi …, 2011
212011
An investigation of factors affecting the use of educational technology in Turkish primary schools
IY Kazu
Education 131 (3), 510-524, 2011
202011
Teknik öğretmen adaylarının uzaktan eğitimle ilgili görüş ve beklentileri (Fırat Üniversitesi örneği)
İY Kazu, O Özdemir
XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC, 2002
182002
Yeni atanan öğretmenlerin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri (Elazığ ili örneği)
İY Kazu, S Kerimgil
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 23, 14-30, 2008
172008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20