Onur UÇAR
Onur UÇAR
osmaniye.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
M Ela, A Doğan, O Uçar
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2018
72018
TÜRKİYE, AB VE OECD ÜLKELERİNDEKİ AKARYAKIT VERGİLERİNE DAİR MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME
ABY Cevat TOSUN, Onur UÇAR, Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Vergi Sorunları Dergisi, 2017
6*2017
Economic regulation by judiciary during the Ottoman Era: samples from Istanbul courts between 17th And 18th centuries
O Uçar, AB Yereli
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 10 (1), 109-115, 2017
22017
Inheritance and Gift Tax Application in Turkish Tax System
O Uçar, AB Yereli
Tax Journal of Azerbaijan, 59-76, 2014
2*2014
Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak Ölçülülük İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi Suçlarına İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi
O Uçar, AB Yereli
Maliye Dergisi, 575-598, 2019
12019
TÜRKİYE’DE SERVET VERGİLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
O UÇAR, C TOSUN
Tüm Yönleriyle Teoride Finans ve İktisat, 301-316, 2021
2021
Dijital Hizmet Vergisinin Anayasanın Vergilendirmeye Has İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi
CT Onur Uçar
Vergi Raporu, 22-41, 2020
2020
Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Osmaniye
EA Onur Uçar
Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, 1341-1362, 2020
2020
Türk Hukuk Sisteminde Ölçülülük İlkesini Konu Edinen Başat Kurallar (Osmanlı'dan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme)
O Uçar, AB Yereli
Sosyoekonomi 27 (42), 203-226, 2019
2019
Vergi Ceza Hukukunda Ölçülülük İlkesi (Yüksek Yargı Organları Kararları Bağlamında Bir Değerlendirme)
O Uçar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
Fuel Taxation: A Comparative Examination of Turkey, EU and OECD Countries
ABY Cevat Tosun, Onur Uçar, Necmiddin Bağdadioğlu
BESSH-March 11-12, 2016, Singapore 101 (8), 14, 2016
2016
AN INQUIRY ON THE NATURE OF INCREASES IN TURKISH GOVERNMENT SPENDING SINCE THE BEGINNING OF WORLD WAR II
O Uçar, C Tosun, AB Yereli, N Bağdadioğlu
2015
As a Tax Compliance Problem: Tax Administration
EA Onur Uçar, Cevat Tosun
1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 133, 2015
2015
Türkiye’de Vergi Cennetleriyle Mücadele Politikasında Mevzuat ve Uygulama Tezatlığı
C Tosun, O Uçar
Vergi Sorunları Dergisi, 169-177, 2015
2015
Türk Vergi Sistemi'nde Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması
O Uçar, AB Yereli
Azərbaycanın Vergi Jurnalı 2 (2/2014), 55-72, 2014
2014
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA VERGİ SORUMLUSUNUN TARAF EHLİYETİ
O Uçar
Vergi Sorunları Dergisi, 215-223, 2013
2013
ThRKøYE¶ DE SERVET VERGøLERøNøN GELøŞøMø hZERøNE BøR DEöERLENDøRME
O UÇAR, C TOSUN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17