Follow
Halil Eksi
Halil Eksi
Other namesEkşi, Halil
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları
H Ekşi
Değerler eğitimi dergisi 1 (1), 79-96, 2003
6722003
Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
JW Creswell
Edam, 2017
5002017
Söylem analizi
H Çelik, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
4812008
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, H Ekşi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 279-289, 2008
2702008
Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
H Ekşi
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2001
225*2001
Karakter eğitimi el kitabı
H Ekşi, A Katılmış
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
207*2014
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (2), 854-859, 2011
174*2011
Spiritual Well-Being: Scale Development and Validation
H Ekşi, S Kardaş
Spiritual Psychology and Counseling 2 (1), 73-78, 2017
1692017
Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
A Aktay, H Ekşi
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2008
1392008
OKUL MERKEZLİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
H Ekşi, M Kaya
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 33, 45-60, 2011
123*2011
Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
M Otrar, H Ekşi, B Dilmaç, A Şirin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 473-506, 2002
122*2002
Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği
İ Demirci, H Ekşi, D Dinçer, S Kardaş
The Journal of Happiness & Well-Being 5 (1), 60-77, 2017
119*2017
Keep Calm and Be Happy: A Mixed Method Study from Character Strengths to Well-being
İ Demirci, H Ekşi
Educational Sciences: Theory & Practice 18, 303–354, 2018
1062018
Bir evlilik ve aile hayatı eğitim programının evli kadınlarda evlilik uyumuna ve aile sistemine etkisi
H EKŞİ, Z KAHRAMAN
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi; Cilt 36, Sayı 36 (2012); 129-145, 2014
102*2014
Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar
B Dilmaç, H Ekşi
İlköğretmen Eğitimci Dergisi 14 (11), 21-29, 2007
982007
Bireysel değerler envanteri’nin dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalişmasi
T Asan, F Ekşi, A Doğan, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 27 …, 2008
882008
Çocuk ve ergen eğitiminde anne baba tutumları
H Yavuzer, Ö Köknel, A Kulaksızoğlu, H Ayhan, A Dodurgalı, H Ekşi
Timaş, 2010
87*2010
Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) ve Türkçeye Uyarlanma Çalışması
AJ MILSON, H Ekşi
862003
Bilissel ahlak gelisimi kurami: Kohlberg ve sonrasi
H Eksi
Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 29-38, 2006
83*2006
Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması
D Ümmet, H EKŞİ, M Otrar
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (26), 301-321, 2013
81*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20