Halil Eksi
Title
Cited by
Cited by
Year
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, H Ekşi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 279-289, 2008
3652008
Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları
H Ekşi
Degerler Egitimi Dergisi 1 (1), 79-96, 2003
354*2003
Söylem analizi
H Çelik, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
265*2008
Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
H Ekşi
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2001
115*2001
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational sciences: theory and practice 11 (2), 854-859, 2011
107*2011
Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
JW Creswell
Edam, 2017
1042017
Karakter eğitimi el kitabı
H Ekşi, A Katılmış
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
992014
Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
M Otrar, H Ekşi, B Dilmaç, A Şirin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 473-506, 2002
82*2002
Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
A Aktay, H Ekşi
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2008
792008
OKUL MERKEZLİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
H Ekşi, M Kaya
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 33, 45-60, 2011
62*2011
Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar
B Dilmaç, H Ekşi
İlköğretmen Eğitimci Dergisi 14, 21-29, 2007
62*2007
Personality and Coping: A Multidimensional Research on Situational and Dispositional Coping.
H Ekşi
Educational Sciences: Theory & Practice 4 (1), 2004
55*2004
Value preferences predicting narcissistic personality traits in young adults
IH Gungor, H Eksi, OT Aricak
Educational Sciences: Theory and Practice, 2012
48*2012
Bireysel değerler envanterinin dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması
T Asan, F Ekşi, A Doğan, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
472008
Spiritual Well-Being: Scale Development and Validation
H Ekşi, S Kardaş
Spiritual Psychology and Counseling 2 (1), 73-78, 2017
442017
Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) ve Türkçeye Uyarlanma Çalışması
AJ MILSON, H Ekşi
372003
Uygulama Örnekleriyle Değerler Eğitimi
H Ekşi, A Katılmış
Ankara: Nobel, 2016
352016
Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması
D Ümmet, H EKŞİ, M Otrar
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (26), 301-321, 2013
352013
Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği
İ Demirci, H Ekşi, D Dinçer, S Kardaş
The Journal of Happiness & Well-Being 5 (1), 60-77, 2017
34*2017
Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği
A Katılmış, H Ekşi, C Öztürk
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 50-87, 2010
342010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20