Halil Eksi
Title
Cited by
Cited by
Year
Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları
H Ekşi
Degerler Egitimi Dergisi 1 (1), 79-96, 2003
291*2003
Söylem analizi
H Çelik, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
204*2008
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (2), 854-859, 2011
92*2011
Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
H Ekşi
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2001
88*2001
Karakter eğitimi el kitabı
H Ekşi, A Katılmış
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
802014
Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
A Aktay, H Ekşi
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2008
732008
Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar
B Dilmaç, H Ekşi
İlköğretmen Eğitimci Dergisi 14, 21-29, 2007
72*2007
Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
M Otrar, H Ekşi, B Dilmaç, A Şirin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 473-506, 2002
71*2002
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, H Ekşi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 279-289, 2008
59*2008
OKUL MERKEZLİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
H Ekşi, M Kaya
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 33, 45-60, 2011
54*2011
Personality and Coping: A Multidimensional Research on Situational and Dispositional Coping.
H Ekşi
Educational Sciences: Theory & Practice 4 (1), 2004
51*2004
Eğitim araştırmaları: nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
JW Creswell
İstanbul: Edam, 2017
442017
Bireysel değerler envanterinin dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması
T Asan, F Ekşi, A Doğan, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
402008
Value preferences predicting narcissistic personality traits in young adults
IH Gungor, H Eksi, OT Aricak
Educational Sciences: Theory and Practice, 2012
38*2012
Sınıfın fiziksel yapısı ve organizasyonu
M Otrar, H Ekşi, A Durmuş
M. Gürsel, H. Sarı ve B. Dilmaç içinde, Sınıf Yönetimi, 47-70, 2004
37*2004
Spiritual Well-Being: Scale Development and Validation
H Ekşi, S Kardaş
Spiritual Psychology and Counseling 2 (1), 73-78, 2017
332017
Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği
A Katılmış, H Ekşi, C Öztürk
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 50-87, 2010
322010
Uyum ölçeği-üniversite formu’nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Kulaksızoğlu, B Dilmaç, H Ekşi, M Otrar
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 2 (3), 49-64, 2003
322003
Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) ve Türkçeye Uyarlanma Çalışması
AJ MILSON, H Ekşi
302003
Character education programs: An approach for acquiring core human values
H Ekşi
Journal of Values Education 1 (1), 79-96, 2003
27*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20