Halil Eksi
Title
Cited by
Cited by
Year
Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları
H Ekşi
Degerler Egitimi Dergisi 1 (1), 79-96, 2003
281*2003
Söylem analizi
H Çelik, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
188*2008
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (2), 854-859, 2011
80*2011
Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
H Ekşi
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2001
79*2001
Karakter eğitimi el kitabı
H Ekşi, A Katılmış
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
752014
Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
A Aktay, H Ekşi
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2008
752008
Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
M Otrar, H Ekşi, B Dilmaç, A Şirin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 473-506, 2002
71*2002
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, H Ekşi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 279-289, 2008
55*2008
Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar
B Dilmaç, H Ekşi
İlköğretmen Eğitimci Dergisi 14, 21-29, 2007
502007
Personality and Coping: A Multidimensional Research on Situational and Dispositional Coping.
H Ekşi
Educational Sciences: Theory & Practice 4 (1), 2004
47*2004
OKUL MERKEZLİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
H Ekşi, M Kaya
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 33, 45-60, 2011
44*2011
Sınıfın fiziksel yapısı ve organizasyonu
M Otrar, H Ekşi, A Durmuş
M. Gürsel, H. Sarı ve B. Dilmaç içinde, Sınıf Yönetimi, 47-70, 2004
37*2004
Bireysel değerler envanterinin dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması
T Asan, F Ekşi, A Doğan, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
362008
Value preferences predicting narcissistic personality traits in young adults
IH Gungor, H Eksi, OT Aricak
Educational Sciences: Theory and Practice, 2012
34*2012
Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği
A Katılmış, H Ekşi, C Öztürk
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 50-87, 2010
332010
Uyum ölçeği-üniversite formu’nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Kulaksızoğlu, B Dilmaç, H Ekşi, M Otrar
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 2 (3), 49-64, 2003
302003
Spiritual Well-Being: Scale Development and Validation
H Ekşi, S Kardaş
Spiritual Psychology and Counseling 2 (1), 73-78, 2017
282017
Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) ve Türkçeye Uyarlanma Çalışması
AJ MILSON, H Ekşi
282003
Character education programs: An approach for acquiring core human values
H Ekşi
Journal of Values Education 1 (1), 79-96, 2003
27*2003
Çocuk ve ergen eğitiminde: anne baba tutumları
H Yavuzer, Ö Köknel, A Kulaksızoğlu, H Ayhan, A Dodurgalı, H Ekşi
Timaş, 2010
26*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20