Halil Eksi
Title
Cited by
Cited by
Year
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
B Dilmaç, H Ekşi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 279-289, 2008
3572008
Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları
H Ekşi
Degerler Egitimi Dergisi 1 (1), 79-96, 2003
350*2003
Söylem analizi
H Çelik, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
260*2008
Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
H Ekşi
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2001
112*2001
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational sciences: theory and practice 11 (2), 854-859, 2011
104*2011
Karakter eğitimi el kitabı
H Ekşi, A Katılmış
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
982014
Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
JW Creswell
Edam, 2017
962017
Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
M Otrar, H Ekşi, B Dilmaç, A Şirin
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2 (2), 473-506, 2002
81*2002
Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
A Aktay, H Ekşi
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2008
792008
Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar
B Dilmaç, H Ekşi
İlköğretmen Eğitimci Dergisi 14, 21-29, 2007
62*2007
OKUL MERKEZLİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
H Ekşi, M Kaya
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 33, 45-60, 2011
60*2011
Personality and Coping: A Multidimensional Research on Situational and Dispositional Coping.
H Ekşi
Educational Sciences: Theory & Practice 4 (1), 2004
54*2004
Value preferences predicting narcissistic personality traits in young adults
IH Gungor, H Eksi, OT Aricak
Educational Sciences: Theory and Practice, 2012
47*2012
Bireysel değerler envanterinin dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması
T Asan, F Ekşi, A Doğan, H Ekşi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008
452008
Spiritual Well-Being: Scale Development and Validation
H Ekşi, S Kardaş
Spiritual Psychology and Counseling 2 (1), 73-78, 2017
422017
Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) ve Türkçeye Uyarlanma Çalışması
AJ MILSON, H Ekşi
362003
Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği
İ Demirci, H Ekşi, D Dinçer, S Kardaş
The Journal of Happiness & Well-Being 5 (1), 60-77, 2017
33*2017
Uygulama Örnekleriyle Değerler Eğitimi
H Ekşi, A Katılmış
Ankara: Nobel, 2016
332016
Özgecilik (altruism) ölçeği geliştirme çalışması
D Ümmet, H EKŞİ, M Otrar
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (26), 301-321, 2013
332013
Bilissel ahlak gelisimi kurami: Kohlberg ve sonrasi
H Eksi
Abant Izzet Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 29-38, 2006
33*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20