Follow
Mehmet Dinçaslan
Title
Cited by
Cited by
Year
1925-1950 Döneminde Türk Havacılık Endüstrisi ve İkinci Dünya Savaşı Sonrası Konjonktürün Türk Havacılık Endüstrisine Etkileri
E Bocutoğlu, M Dinçaslan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2014
122014
Türkiye'de milli burjuvazinin girişimci tipolojisi olarak Nuri Demirağ ve uçak fabrikası örnek olay
M Dinçaslan
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
72012
Türkiye’de Ordoliberalist Bir İktisatçı-Filozof: Alexander Rüstow (1885-1963)
M Dinçaslan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 201-226, 2015
52015
Osmanlı Devleti’nin Kapitalistleşme Sürecinde Farklı İki Aydın Portresi: Ziya Gökalp ve Mehmed Cavid Bey
M Dinçaslan
Ekonomi Bilimleri Dergisi 4 (2), 79-88, 2012
42012
Sabri F. Ülgener ve İdris Küçükömer'in perspektifinden Osmanlı-Türk toplumunda iktisadi geri kalmışlık analizi
M Dinçaslan
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
32017
Osmanlı-Türk toplumunda iktisadi geri kalmışlık sorunsalı: Ülgener ve Küçükömer’den “insan” faktörünün önemine
M Dinçaslan, H AKYAZI
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 27 (1), 23-46, 2018
22018
Kurumsal İktisadın Sağladığı Açılımlar
M Dinçaslan
Toplum ve Bilim, 258-263, 2021
2021
Ahi Zihniyeti-Burjuva Zihniyeti İkilemi Bağlamında Ahmet Tabakoğlu Örneği
M DİNÇASLAN
Öneri Dergisi 16 (56), 522-544, 2021
2021
Mehmet Genç'in Ardından: Bir Söyleşinin Düşündürdükleri
M Dinçaslan
Türk Yurdu Dergisi, 59-66, 2021
2021
Türk İktisat Düşüncesinde Sabri Ülgener-Ahmed Güner Sayar Çizgisi
M DİNÇASLAN
İnsan ve Toplum 11 (4), 1-31, 2021
2021
Dobretsberger Dosyasına Bir Katkı: Avusturyalı Bir İktisatçının İktisadi ve Siyasi Çizgisi Üzerine
M Dinçaslan
Liberal Düşünce Dergisi 26 (102), 55-83, 2021
2021
Kitap Tanıtımı:" Hepsi Aynı Şeyi Söyleyecekse Bu Kadar Çok İktisatçıya Ne Gerek Var: Çoksesli Bir İktisat İçin Manifesto"
M Dinçaslan
ODTÜ Gelişme Dergisi 48 (1), 111-120, 2021
2021
Ahmed Güner Sayar ve İktisadi Geri Kalmışlık Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
M Dinçaslan
Türk Yurdu Dergisi, 54-58, 2021
2021
Türkiye'de Genç İşsizlik Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme
M Dinçaslan, G Polat, V Han
Makaleler Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, 147-164, 2020
2020
Sovyet Tehdidinin Türkiye'nin İktisat Politikalarındaki Dönüşüme Etkisi
M Dinçaslan
3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 354-367, 2019
2019
Tam Liberalizasyon Sıralaması Bağlamında Türkiye Örneği
A SARIALİOĞLU HAYALİ, M DİNÇASLAN, G ÖZGEN ÜÇÜNCÜ
Karadeniz Araştırmaları Dergisi 12 (46), 2015
2015
OSMANLI DEVLETİ’NİN KAPİTALİSTLEŞME SÜRECİNDE FARKLI İKİ AYDIN PORTRESİ: ZİYA GÖKALP VE MEHMED CAVİD BEY
M DİNÇASLAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17