Cevdet KILIÇ
Cevdet KILIÇ
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SİSTEMATİK FELSEFİ DÜŞÜNCE ÖNCESİ MİTOLOJİ, BÜYÜ VE DİNLER’DE VARLIK DÜŞÜNCESİ
C KILIÇ
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 2008
72008
Mevlana’nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar
C KILIÇ
Tasavvuf-İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 8 (20), 2007
62007
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AŞK METAFİZİĞİ (İbn Sînâ ve Mevlâna'da Aşk Felsefeleri)
C Kiliç
Humanities Sciences 2 (4), 321-351, 2007
32007
VARLIK PROBLEMiNiN ZiHiNSEL GELiŞiMi
C KILIÇ
3
PLATON'UN METAFİZİK TERMİNOLOJİSİ VE MAĞARA ALEGORİSİNİN MİSTİK TEMELLERİ.
C KILIÇ
Journal of International Social Research 7 (34), 2014
22014
Gazzâlî’de Tefekkür ve Hikmet Kavramları
C KILIÇ
Tasavvuf, S 5, 0
2
Felsefî Düşüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sînâ Felsefesine Yansımaları)
C KILIÇ
Dinî Araştırmalar 9 (25), 181-216, 2006
12006
1 ile 10 Arası Sayılar Metafiziği (Pythagorasçı Sayıların Sembolizminin Dini ve Felsefi Düşüncelerdeki Yeri)
C KILIÇ
Felsefe Dünyası, 31-55, 2006
12006
İslâm Felsefesine İlgisizliğin ve Yöneltilen Tenkitlerin Sebepleri
C KILIÇ
FÜİFD., Elazığ, 119-143, 2003
12003
Ebherî'nin Hidâyetü'l-Hikme'sinde Tabiat Felsefesi'nin Temel Kavramları ve Kaynakları
C KILIÇ
Dini Araştırmalar 11 (31), 61-98, 0
1
FÂRABÎ’NİN KİTABU'L-VAHİD VE'L-VAHDE İSİMLİ ESERİNDE “BİR/LİK” VE “ÇOK/LUK” KAVRAMI
C KILIÇ
1
Plotinus' ta Sudurla İnen ve Aşkla Yükselen Çift Kutuplu Hakikat Anlayışı
C KILIÇ
KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 7 (1), 0
1
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 61 Yıl: 2018 www. sosyalarastirmalar. com
MY ERLER, T ABDÜLHASANLI, GM KORRES, C DYERS, ...
The Journal 11 (61), 2018
2018
AN EVALUATION OF EBHERI'S PHILOSOPHY NATURAL PHILOSOPHY ACCORDING TO IBN SINA'S IDEAS
C KILIÇ
Humanities Sciences 4 (1), 25-71, 2009
2009
Ebheri'nin Metafizik Terminolojisinin İbn Sina'daki Kaynakları
C KILIÇ
Felsefe Dünyası, 86-132, 2006
2006
Hafız Abdullah Nazırlı
C KILIÇ
Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi 4 (7), 294-300, 0
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 12 Sayı: 65 Ağustos 2019 www. sosyalarastirmalar. com
S BALI, Y KAPLAN, NZ ABIDDIN, N AKBULAEV, A DAĞLI, ...
Yayın Kurulu/Editorial Board
K ŞAHİN, MY ERLER, B ŞİŞMAN, E KOLAÇ, M GÜNEŞ, S BALI, ...
Günümüz Tasavvuf Tartışmalarına İmam-ı Rabbani’den Çözümlemeler
C KILIÇ
AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi 2 (2), 55-98, 0
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 12 Sayı: 62 Şubat 2019 www. sosyalarastirmalar. com
MY ERLER, T ABDÜLHASANLI, GM KORRES, C DYERS, ...
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20