Hüner Şencan
Hüner Şencan
Verified email at ticaret.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Güvenilirlik ve geçerlilik
H Şencan
Hüner Şencan, 2005
16952005
Reliability and validity in social and behavioral measurements
H Şencan
Ankara: Seçkin Publishing, 2005
1052005
Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik
H Şencan
Ankara: Seçkin Matbaası, 2005
672005
Davranişin sosyal psikolojisi
E Tekarslan
IÜ İşletme Fakültesi, 2000
572000
Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması
T Erkmen, H Şencan
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 23 (2), 107-125, 1994
451994
Sosyal psikoloji
E Tekarslan, C Baysal, H Şencan, T Kılınç
İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989
301989
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim, Sorunlar-Öneriler
H Şencan
MÜSİAD Araştırma Raporları 55, 2008
252008
Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilimsel araştırma
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007
252007
İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi
H Şencan, N Erdoğmuş
Beta, 2001
212001
Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Bürokrasi
Ö Dinçer, H Şencan
Müsiad Yayınları, İstanbul, 1995
191995
Monitoring of educational performance indicators in higher education: A comparison of perceptions
H Şencan, AT Karabulut
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (2), 2015
62015
İş Hayatında İslam İnsanı: Homo Islamicus
H Şencan
İstanbul: MÜSİAD, 1994
61994
Yönetici Geriliminde Kişilik-Başa Çıkma Süreçleri İlişkisi ve Metal Sanayinde Uygulamalı Bir Araştırma
H Şencan
İstanbul Üni. İşletme Fakültesi, Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul, 1986
61986
İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve sosyal sorumluluk biriminin örgütlenmesi
H Şencan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2, 119-129, 1987
51987
The Effect of Organizatonal Learning on Organizational Commitment in Accommodation Sector
Ö Yenidoğan, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 3 (1), 27-40, 2017
42017
THE EFFECT OF DECISION MAKING COMPETENCE ON MANAGERIAL PERFORMANCE
E Köse, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 2 (2), 1-12, 2016
42016
İşletmelerin farklılık yönetimi anlayışı ile örgütsel bağlılık tutumları arasındaki ilişki
İH Gider
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016
42016
Beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi
S Kardaş
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018
32018
İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: bir vakıf üniversitesi örneği
P Kosovalı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
32017
Tez Yazım Kılavuzu
H Şencan
hÜNER şENCAN, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20