Takip et
Doç. Dr. Sait Bardakçı
Doç. Dr. Sait Bardakçı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SPSS ve AMOS Uygulamalı Örneklerle Güvenirlik ve Geçerlik Analizleri
M Kartal, S Bardakçı
1482018
Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçları Ve Ölçek Geliştirme
Y Karagöz, S Bardakçı
652020
Reliability and validity analysis with SPSS and AMOS applied examples
M Kartal, S Bardakçı
Ankara, Turkey: Akademisyen Publishing, 2018
352018
Üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin iletişim becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi
A Arslan, S Bardakçı
Gençlik Araştırmaları Dergisi 8 (20), 36-70, 2020
292020
Sağlik çalişanlarinin örgütsel iklim algilari ve örgütsel güven düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi: Artvin ili örneği
M Filiz, S Bardakçı
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (73), 436-449, 2020
292020
Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
Ç Caz, RF Kayhan, S Bardakçı
Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine 54 (1), 2019
272019
Tutum Ölçekleri
M Kartal, S Bardakçı
232019
Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu: Farklı amaç, politika, uygulama, etki ve eleştiriler üzerine bir inceleme.
S Bardakci, H KESER
Nobel Akademik Yayıncılık, 2017
232017
Spora bağlılık ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması
RF Kayhan, S Bardakçı, Ç Caz
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (3), 2905-2922, 2020
182020
Sosyal medya bozukluğu: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
Ç Caz, S Bardakçı
OPUS International Journal of Society Researches 10 (17), 1100-1124, 2019
172019
ilköğretim öğrencilerine Yönelik Sınıf içi Etkinlik ölçeği geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlilik çalışması: Sivas ili Uygulaması
S Bardakçı
Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans …, 2013
172013
İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Y KARAGÖZ, S BARDAKÇI, B DEMİR, R ARSLAN, İ YEMEZ
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
162016
Analysis of perceptions of turkish fans of video-assistant-referees in elite soccer
M Fişne, S Bardakçi, A Hasaan
South African Journal for Research in Sport, Physical Education and …, 2021
152021
Üniversite Öğrencilerinin Dijital Bağimliliklarinin Sosyal Kaygi Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi
S Bardakçı, A Arslan
Milli Eğitim Dergisi 50 (230), 899-922, 2021
152021
İlkokul 4.Sınıf ve Ortaokul 5.Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
H AYDOĞAN, S BARDAKÇI, E ARSLAN, H CİVELEK, Z İŞYAR
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (2), 100-119, 2016
152016
Türk futbolunda video yardımcı hakem (VAR) uygulamasına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi
RF Kayhan, S Bardakçı, Ç Caz
OPUS International Journal of Society Researches 16 (27), 571-596, 2020
132020
Öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlik Hizmetleri MYO örneği
S Bardakçı
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 356-373, 2019
132019
Ata sporumuz güreşe yönelik günümüzdeki toplumsal bakışın değerlendirilmesi
M Fişne, S Bardakçı, Y Karagöz
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (1), 28-42, 2017
132017
Veri zarflama analizi ile kamu hastaneleri için etkinlik ölçümü: Artvin ilinde örnek bir uygulama
S BARDAKÇI, M Filiz
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8 (2), 445-460, 2020
112020
Marka güven ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Bardakçı, RB Gürbüz
İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (2), 1684-1692, 2020
102020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20