Follow
Prof. Dr. Yener Özen
Prof. Dr. Yener Özen
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesii/PDR ABD
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu/Population-Sampling Issue on Social And Educational Research Studies
Y Özen, A Gül
Kazım Karabekir Eğitim FakülTesi Dergisi, 394-422, 2007
806*2007
Sorumluluk Eğitimi+Kitap
Y Özen
Vize ve Nobel Yayıncılık, 2015
149*2015
Benlik-Kavramı ve Benliğin Gelişimi Bilen Benliğe Gereksinim Var Mı?/ Self-Concept and Its Development: Need For A Conscious Self-Concept
Y Özen, F Gülaçtı
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 20-38, 2010
149*2010
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Kayıtlı Olunan Programa Göre Akademik Başarı Durumlarının ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
HH Bahar, Y Özen, F Gülaçtı
Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences 42 (1), 69-86, 2009
125*2009
Kişisel Sorumluluk Bağlamında Öznel ve Psikolojik iyi Oluş.(Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme) Personal Responsibility in The Context of Creating Subjective and Psychological …
Y Özen
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 4, 46-58, 2010
118*2010
Kişisel Sorumluluk Bağlamında Kariyer Seçimini Etkileyen Sosyal Psikolojik Faktörler/Personal Responsibility in the Context of Social Psychological Factors Affecting the Career …
Y Özen
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi 2 (3), 81-96, 2011
100*2011
Psikolojik Travmanın İnsanlık Kadar Eski Tarihi
Y Özen
The Journal of Social Science (TJSS) 1 (2), 104-117, 2017
70*2017
Etik Mi? Ahlak Mı? Modernite Mi? Medeniyet Mi? (Değerler Eğitimine Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım) Is Ethics? Is Morality? Is Modernity? Is Civilization? (Values Education …
Y Özen
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 63-87, 2011
642011
Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Geçerlik ve Güvenirlik Sorunsalı/ The problem of validity and reliability in educational research
Y Özen, F Gülaçtı, M Kandemir
63*2006
Algın Öğrenme Teorisi Yaşam Boyu Değişerek ve Gelişerek Öğrenme/ Informal Learning Theory: Life-Long Learning Changed and Developed
Y Özen
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (6), 1-16, 2011
60*2011
Eğitim Bilimleri ve İnternet/ Sciences of Education and Internet
Y Özen, F Gülaçtı, Y Çıkılı
Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi 3 (1), 52-57, 2004
58*2004
İlköğretimde İletişim (Sınıfta Yönetim)+Kitap
Y Özen
Nobel Yayınları 1, 159, 2001
55*2001
Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenirliği ve Geçerliği/ Sense of Responsibility and Behavior Scale Development, Validity And Reliabılıty
Y Özen
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi 4 (7), 352-396, 2013
54*2013
İlköğretim 1–3 Sınıf Hayat Bilgisi, 4–5 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerler Ve Değerler Eğitiminin İncelenmesi/ Primary Class Life Science 1-3, 4-5 Class Values in Social …
Y Özen, K Güleryüz, HB Özen
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (4), 30, 2012
51*2012
Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi (Erzincan Üniversitesi Örneği)/ Social Studies Teacher …
Y Özen
Akademik Bakış Dergisi 24 (2), 1-20, 2011
452011
Tanrı-sen ve Ben Üçümüzün Yolu-Pastoral Psikoloji ve Danışmanlığın Gerekliliği Üzerine/ God- You and I Our Three Road Pastoral Psychology and Counseling on of Requirements
Y Özen
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 10 (2), 41-57, 2010
402010
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kişisel ve sosyal sorumluluk yordayıcılarının incelenmesi
Y Özen
Sınıf Öğrencilerinin Kişisel Ve Sosyal Sorumluluk Yordayıcılarının …, 2009
402009
Türk Milli Kültüründe Değerler ve Değerlerin Milletleşmeye Etkisi
Y Özen
Hikmet Yurdu 7 (14), 59-87, 2014
35*2014
Değerlerin Kimlik ve Kişilik Kazanımındaki Rolü/ The Role of Values That Personality and Identity Acquisition/
Y Özen
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 (4), 137-181, 2012
34*2012
Saygı ve Sorumluluk Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar+Kitap (Çeviri)
NH Douglass, Ö (Çev: Yurttutan, Y Özen
33*2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20