Follow
Yunus Emre YARAYAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Examination of Mental Toughness Levels of Individual and Team Sports Players at Elite Level According to Various Variable/Elit Düzeyde Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların …
YE Yarayan, AB Yıldız, DBA Gülşen
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social …, 2018
108*2018
Mindfulness, Healthy Life Akills and Life Satisfaction in Varsity Athletes and University Students
Ç Arı, C Ulun, YE Yarayan, M Dursun, T Mutlu
Progress in Nutrition - Mattioli Journals 1885, 2020
602020
Examination of Imagination Format of Athletes In Different Team Sport/Farklı Takım Sporlarında Olan Sporcuların İmgeleme Biçimlerinin İncelenmesi
YE YARAYAN, S AYAN
Journal of International Social Research 11 (60), 2018
41*2018
The Sport Mental Training Questionnaire (SMTQ) Adaptation Study/Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri’nin (SZAE) Uyarlama Çalışması
YE YARAYAN, EL İLHAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 (4), 205-218, 2018
40*2018
Covid-19 in Turkey: Leisure boredom, psychological resilience, physical activity and emotional state
M Dursun, YE Yarayan, Ç Ari, C Ulun, SK Adas
Universidad Pablo de Olavide, 2021
312021
Is the Level of Football a Determinant of Prosocial and Antisocial Behavior?/Futbolculuk Seviyesi Prososyal ve Antisosyal Davranışların Bir Belirleyicisi Midir?
YE YARAYAN, AB YILDIZ, DBA GÜLŞEN, L İLHAN
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (4), 125-133, 2020
22*2020
Adaptation of the Athletic Mental Energy Scale to the Turkish Language and Investigation of its Psychometric Properties / Atletik Zihinsel Enerji Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması …
AB YILDIZ, YE Yarayan, B YILMAZ, K Garry
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (3), 108-119, 2020
20*2020
Relationship Between Emotional Adjustment, Sport and Intellectual Disability/Zihinsel Yetersizlik, Spor ve Ruhsal Uyum İlişkisi
M KOZAK, EL İLHAN, YE YARAYAN
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2019
12*2019
The Impact of Awareness For Individuals With Intellectual Disabilitıes in Sport: Research for Physical Therapist Candidates/ Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sporun …
B Çar, YE YARAYAN, EL İLHAN, NA GÜZEL
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2019
11*2019
Does Emotional Intelligence Affect Mental Toughness in Physically Disabled Athletes?/Bedensel Engelli Sporcularda Duygusal Zeka Zihinsel Dayanıklılığı Etkiler mi?
YE YARAYAN, EL İLHAN, OK ESENTÜRK, ARI Çağrı, DBA GÜLŞEN
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2), 231-242, 2023
92023
Path Analysis: Predicting Psychological Performance Strategies in the Context of Athlete Identity / Yol Analizi: Sporcu Kimliği Bağlamında Psikolojik Performans Stratejilerini …
YE YARAYAN, N GÜNGÖR, OB ÇELİK, DBA GÜLŞEN
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 5 (3), 699-712, 2022
8*2022
E-Learning Attitude Scale: The University Students Form Validity and Reliability Study / E-Öğrenme Tutum Ölçeği: Üniversite Öğrencileri Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*
YE YARAYAN, AE FAKAZLI, L İLHAN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (1), 273-302, 2022
7*2022
Validity and Reliability Study of the Difficulties Sports Participation Scale for Persons with Disabilities/Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği …
SH YILMAZ, EL İLHAN, YE YARAYAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 26 (3), 315-332, 2021
6*2021
Turkish Adaptation Study of the Inventory of Tactical Skills in Sports/Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri’nin (STBE) Türkçe Uyarlama Çalışması
YE Yarayan, OK Esentürk, EL İlhan
Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi 5 (3), 129-137, 2019
5*2019
Estimating Athletic Mental Energy in the Context of Sleep Behaviors/Atletik Zihinsel Enerjiyi Uyku Davranışları Bağlamında Tahmin Etme
DBA GÜLŞEN, YE YARAYAN, AB YILDIZ
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (1), 265-275, 2023
4*2023
A stepwise Regression Analysis on the Effects of Imagery and Emotion Regulation on Courage Level in Athletes/Sporcularda İmgeleme ve Duygu Düzenlemenin Cesaret Düzeyi …
YE Yarayan, DBA Gulsen
Journal of ROL Sport Sciences, 896-910, 2023
2*2023
Empathic Tendency in Sports Trainers in Terms of Working with Disabled Individuals /Engelli Bireyler ile Çalışma Değişkeni Bakımından Spor Eğitmenlerinde Empatik Eğilim
AE Fakazlı, L İlhan, YE Yarayan
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 26 (2), 235-246, 2021
2*2021
Adaptation of Cognitive Flexibility Inventory for Athletes: Validity and Reliability Study/Bilişsel Esneklik Envanterinin Sporcular için Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik …
YE YARAYAN, MÖ TURHAN, GT DEMİR
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 8 (3), 221-240, 2023
1*2023
Sex Differences in Athletic Performance Response to the Imagery and Mental Toughness of Elite Middle-and Long-Distance Runners
YE Yarayan, S Solmaz, M Aslan, A Batrakoulis, SB Al-Mhanna, K Keskin
Sports 12 (6), 141, 2024
2024
The Effect of Online Exercise Intervention on Psychological Factors in University Students During the Covid-19 Pandemic
CM Cihat, YY Emre, Y Baki, İE Levent, ŠO Mahmutović, D Čaušević
International Scientific Journal of Kinesiology, 128, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20