Follow
Necati Cemaloğlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
N Cemaloğlu, Ş Erdemoğlu
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007
475*2007
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
A Tanrıöğen, A Aypay, N Cemaloğlu, E Tomul, R Sarpkaya, R Baştürk, ...
Anı Yayınları, 2012
3222012
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişki
N Cemaloglu
Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 33 (1), 77-87, 2007
2752007
Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
N Cemaloğlu
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (1), 73-112, 2007
227*2007
Öğretmen performansının artırılmasında okul yöneticisinin rolü [The role of school administrator in increasing teacher performance]. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: …
N Cemaloğlu
Milli Eğitim Dergisi, 2002
188*2002
Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar
N Cemaloğlu
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 249-274, 2005
1722005
Örgütlerin kaçınılmaz sorunu: Yıldırma
N Cemaloğlu
Bilig Dergisi 42, 111-126, 2007
1702007
ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN CİNSİYET YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
N Cemaloğlu, A Ertürk
Türk eğitim bilimleri dergisi 5 (2), 345-365, 2007
1602007
Sınıf Yönetimi
L Küçükahmet, T Çalık, H Akyol, N Cemaloğlu, N Güçlü, G Yüksel, ...
Pegem Akademi, 2012
143*2012
Primary principals' leadership styles, school organizational health and workplace bullying
N Cemaloğlu
Journal of Educational Administration, 2011
1422011
THE EXPOSURE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO BULLYING: AN ANALYSIS OF VARIOUS VARIABLES
N Cemaloglu
Social Behavior and Personality: an international journal 35 (6), 789 - 802, 2007
1402007
İlkokuma Yazma Öğretimi
N Cemaloğlu
Nobel Yayın Dağıtım, 2000
1322000
İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin algıladıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki
N Cemaloğlu, AÇ Kılınç
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
1282012
Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ile sınıf yönetiminde kullandıkları disiplin modelleri arasındaki ilişki
N Cemaloğlu, Y Kayabaşı
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 2007
1172007
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi
S Özdemir, E Ağaoğlu, F Sezgin, N Cemaloğlu, A Boyacı
Nobel Yayın Dağıtım, 2009
1062009
The Relation between Time Management Skills and Academic Achievement of Potential Teachers
N Cemaloglu, S Filiz
Educational Research Quarterly 33 (4), 3 - 23, 2010
982010
Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki
N Cemaloğlu, A KILINÇ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 132-156, 2012
912012
Veri Toplama Teknikleri: Nicel-nitel
N Cemaloğlu
Anı, 2009
902009
OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
N Cemaloğlu
ISSN 1301-370X, 165, 2007
852007
Examining the relationships between school principals' transformational and transactional leadership styles and teachers' organizational commitment
N Cemaloğlu, F Sezgin, Ç Kılınç
The Online Journal Of New Horizons In, 2012
802012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20