Follow
Erdoğan Uludağ
Erdoğan Uludağ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARINI UYGULAMA BECERİ DÜZEYLERİ
E Uludağ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 97-114, 2002
682002
İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve İnternet tutumlarinin incelenmesi (Kars ili örneği)
HH BAHAR, E Uludağ, K Kaplan
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 64-83, 2009
472009
Şeyhülislâm Bahâyî Dîvânı: İnceleme-Karşılaştırmalı Metin
E Uludağ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
351992
Çocuk Edebiyatı ve Klâsik Dönem Örneğinde Nâbî nin Hayriyye si Hayriyye of Nabi in Children Literature and in The Sample of Classical Period
E Uludağ
Turkish Studies 4 (7), 2009
272009
The effect of childbirth preparation classes on fear of childbirth, birth preference and preparation of labor
S Mete, Ö Çiçek, MA Tokat, M Çamlıbel, E Uludağ
Turkiye Klinikleri Journal of Nursing 9 (3), 201-206, 2017
182017
Ortaokul öğrencilerinin bazı noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını uygulayabilme düzeyleri (İstanbul örneği)
D Yıldırım, E Uludağ
Journal of Education Faculty 18 (1), 319-342, 2016
172016
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BAZI YAZIM KURALLARINI UYGULAMA BECERİLERİNİN KAYITLI OLUNAN PROGRAM VE CİNSİYET BAKIMINDAN İNCELENMESİ
EE ULUDAĞ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 23-43, 2002
152002
SÂLİH BABA DİVÂNI’NDA TİPLER VE KİŞİLİKLER
E Uludağ
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature …, 2019
132019
Vak’aya Dayalı Bir Eser Olarak Lâmi’î Çelebi’nin Salâmân u Absâl Mesnevisi: İnceleme-Karşılaştırmalı Metin-Sadeleştirme
E Uludağ
YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1997
101997
Tip ve Kişilikler Açısından Fuzûlî Dîvânı
E Uludağ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 149-224, 2021
92021
LÂMİ'Î'NİN SALÂMÂN U ABSÂL ADLI MESNEVİSİ
E Uludağ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010
92010
Fuzuli’nin gazellerinde bir güzellik unsuru olarak yanak
E Uludağ
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15-68, 2016
82016
Bahâyî, Mehmed Efendi
E Uludağ
Ahmet Yesevî Üniversitesi, 2013
82013
Ortaokul öğrencilerinin bazı noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını uygulayabilme düzeyleri (İstanbul örneği)
E Uludağ, D YILDIRIM
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 2016
72016
DÎVÂN EDEBİYATI TÜRLERİNDEN SÂKÎNÂMELER VE ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ'NİN SÂKÎNÂMESİ
E Uludağ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1998
71998
Vak‟ aya Dayalı Bir Eser Olarak Lamii Çelebi‟ nin Salaman u Absal Mesnevisi
E Uludağ
Ġnceleme, KarĢılaĢtırmalı Metin-SadeleĢtirme), Erzurum, 1997
71997
Bir Güzellik Unsuru Olarak Fuzûlî’nin Gazellerinde Saç
E Uludağ
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature …, 2020
62020
LÂMİ’Î ÇELEBİ'NİN SALÂMÂN U ABSÂL MESNEVÎSİNDE AKTARILAN DEĞERLER
E Uludağ
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature …, 2019
62019
Erken lohusalık döneminde eş desteğinin emzirme öz yeterliliğine etkisi
E Uludağ
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri …, 2017
62017
Salâmân ve Absâl
E Uludağ
Büyüyen Ay, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20