Takip et
Nuray Yapıcı-Akar, PhD, Associate Professor
Nuray Yapıcı-Akar, PhD, Associate Professor
Akdeniz University, Applied Science Faculty, Management Information Systems Department
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma
N Anafarta, F Sarvan, N Yapıcı
Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 8 (15), 111-137, 2008
268*2008
Causes, Dimensions and Organizational Consequences of Mobbing: An Empirical Study
N Yapıcı-Akar, N Anafarta, F Sarvan
Ege Akademik Bakış 11 (1), 179-191, 2011
95*2011
İşyerinde Sistematik Yıldırma (Mobbing), Algılanan Nedenleri ve İş Tatmini ile İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Antalya İli Tarım Sektöründe Bir Araştırma
N Yapıcı
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı …, 2008
442008
The Relationships among Perceived Job Stressors, Workplace Bullying and Job Stress in the Health Care Services in Turkey: A Structural Equation Modeling (SEM) Approach
N Akar
International Journal of Humanities and Social Science 3 (14), 248-257, 2013
312013
Psikolojik Sözleşme İhlalleri Bağlamında Örgütsel Sinizm Üzerine Kuramsal Bir Araştırma
N Yapıcı-Akar
1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 43-60, 2010
21*2010
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar ve Bölgesel Modeller Açısından Değerlendirilmesi: 1998-2008 Kesitinde Bir İnceleme
N Yapıcı-Akar, O Dirlik, A Kıymalıoğlu, Ö Yurtseven, H Boz
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2 (4), 97-113, 2011
202011
Türk Yönetim Yazınının Son On Yıllık Kesitinde İnsan Kaynakları Yönetimi’ne Bakış
N Akar
‘İş, Güç’ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 15 (1), 70-87, 2013
172013
Örgütsel Yaşamda Sessizlik Olgusu: Akademik Örgütlerde Biçimsel Gruplardaki Sessizlik Üzerine Nitel Bir Araştırma
N Akar
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı …, 2014
132014
Çalışma Yaşamında Sessizlik Olgusu
N Akar
62017
Research Trends on Guest Experience with Service Robots in the Hospitality Industry: A Bibliometric Analysis
T Yörük, N Akar, NV Özmen
EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT, 2023
52023
Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
T Yörük, N Akar, H Erdoğan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 431-449, 2020
52020
Kalite Aktörlerinin Yükseköğretimde Sürdürülebilir Kaliteye İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Durum Çalışması
D Sipahi Mencet, N Akar
Erciyes Akademi 36 (1), 2022
42022
The academic pattern of the Lean Six Sigma approach: a descriptive content analysis of project-based studies within Turkey
F Almaz, N Akar
International Journal of Lean Six Sigma 14 (3), 588-609, 2023
32023
Mavi Yakalı Çalışanların Psikolojik Sözleşmeye İlişkin Algılarının Oluşumu ve Kapsamı Üzerine Nitel Bir Araştırma
N Akar
V. Örgütsel Davranış Kongresi, 241-246, 2017
32017
Türkiye Yüksek Öğretiminde Yeni Yönetimciliğin Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi’nde Stratejik Planlama Üzerine Bir Örnek Olay Çalışması
F Sarvan, N Yapıcı-Akar
Bologna Süreci ve Türkiye: Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın Gerçekleştirilmesi …, 2011
32011
WWF Turkey's Green Office Initiatives
A Coşkun, N Akar
Green Behavior and Corporate Social Responsibility in Asia, 47-55, 2019
22019
İşverenler ile Mavi Yakalı Çalışanların Psikolojik Sözleşme Kapsamındaki Karşılıklı Beklenti ve Yükümlülüklerine Dair Algılarının Belirlenmesi
N Akar
International Multidisciplinary Studies Congress, 239-245, 2017
22017
An Evaluation of New Managerialism in Turkish Higher Education: A Case Study on Strategic Planning at Akdeniz University
F Sarvan, N Yapıcı-Akar
Bologna Process and Turkey: Realization of the European Higher Education …, 2011
22011
Chester Irving Barnard’ın Yönetim Tarihindeki İzleri
N Akar, O Dirlik
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 587-599, 2021
12021
Psikolojik Sözleşmenin Oluşumu ve Kapsamına İlişkin Düşük Maaşla İstihdam Edilen Yeni Mezun Mühendisler ve Yöneticilerinin Algıları Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma
N Akar
Alanya Akademik Bakış 4 (2), 173-192, 2020
12020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20