Gül Eser
Gül Eser
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Etik iklim yöneticiye güvenin örgüte bağlılığa etkisi
G Eser
Marmara Üniversitesi, 2007
512007
Türkiye’de girişimcilik araştırmalarının odağı nedir?–Yazın üzerine bir inceleme–
G ESER, M YILDIZ
262015
GÜVEN EĞİLİMİNİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.
G Eser
Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative …, 2011
262011
The effects of family-business related characteristics and strategic planning on corporate entrepreneurship
G Eser, O Demirbağ, U Yozgat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 906-913, 2012
102012
Etik iklim ve yöneticiye güvenin örgüte bağlılığa etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
G Eser
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007
62007
Personality characteristics and business philosophy: An entrepreneurship experiment
G ESER, A ÖZDEMİRCİ
European Journal of Business and Social Sciences 4 (11), 70-87, 2016
42016
Çalışanların İç Kontrol Odakları, Liderleri ile Etkileşimleri ve Örgüte Duygusal Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyeti Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
D Ayan, G Eser
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35-51, 2016
42016
Değişim Yönetimi Uygulamalarında Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Yönelik Bir Model Önerisi
G Eser
Business and Economics Research Journal 8 (4), 815-834, 2017
22017
Yöneticinin bilgi paylaşım davranışının, çalışanların bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı üzerindeki etkisi ve algılanan örgütsel desteğin aracı rolü üzerine bir araştırma
G Eser, MŞ Ensari
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (2), 134-151, 2016
22016
DUYGUSAL EMEK ÖNCEL VE SONUÇLARI: LİSANSÜSTÜ TEZLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
A Mumcu, G Eser
5. Örgütsel Davranış Kongresi, 2017
1*2017
A Transition to Physical Retail from E-Business: A Case Study
MŞ Ensari, G Eser
Business Management and Strategy 7 (1), 47-63, 2006
12006
ÇALIŞANIN YÖNETİCİSİNE GÜVENMEDİĞİ DURUMLARDAKİ DAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
G Eser
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (40), 226-236, 2017
2017
Girişimcilik ve Fırsat Tanımlama
E G
2016
Girişimcilikte kişisel, bilişsel ve ilişkisel unsurların fırsat tanımlama üzerindeki etkisi
G Eser
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
2012
WHAT IS TRUST? COMPARING EUROPEAN AND TURKISH STUDENTS’PERCEPTIONS
E Gül
Öneri 9 (34), 203, 2010
2010
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ
G Eser, H Demir
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA) 4 (2), 159-176, 0
INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS
G ESER, Ş ENSARİ, M BAHAR, U YOZGAT
The Effect of Leader-Member Exchange Quality on Unethical Behaviors: The Mediating Role of Followers' Moral Emotions
G Eser, ML Yıldız
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18