Ercüment Özkaraca
Ercüment Özkaraca
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu
E Özkaraca
PQDT-Global, 2008
39*2008
6356 Sayılı Kanunda Sendikal Güvenceler.
E Özkaraca
Calisma ve Toplum 38 (3), 2013
27*2013
Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi: Yapılma ve Yenilenme Koşulları
A Güzel, E Özkaraca, D Ugan
Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan 1, 475-566, 2011
112011
Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi
E Özkaraca
Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin, 195-359, 2014
9*2014
Toplu iş sözleşmesinin geriye etkisi
E Özkaraca
Beta, 2014
8*2014
Sanatçıların Sosyal Güvenliği
N Caniklioğlu, E Özkaraca
İÜHFD 72 (2), 637-664, 2014
8*2014
İş Güvencesi Sistemine Eleştirel Bakış
E Özkaraca
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 92-162, 2011
8*2011
The development of an ebook with dynamic content for the introduction of algorithms and programming
G Çetin, O Özkaraca, E Güvenç, M Sakal
Mugla Journal of Science and Technology 2 (2), 199-203, 2016
72016
Küçüklerı̇n Çalışmasına İlı̇şkı̇n Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halı̇nde İş Sözleşmesı̇nı̇n Geçersı̇zlı̇ğı̇ Sorunu
E Özkaraca, Ü Canan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 355-410, 2014
72014
Küçüklerı̇n Çalışmasına İlı̇şkı̇n Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halı̇nde İş Sözleşmesı̇nı̇n Geçersı̇zlı̇ğı̇ Sorunu
E Özkaraca, Ü Canan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 355-410, 2014
72014
Küçüklerı̇n Çalışmasına İlı̇şkı̇n Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halı̇nde İş Sözleşmesı̇nı̇n Geçersı̇zlı̇ğı̇ Sorunu
E Özkaraca, Ü Canan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 355-410, 2014
72014
Doğum Borçlanması Karar İncelemesi
E Özkaraca
Legal İHSGH Dergisi, S 26, 501-524, 2010
62010
İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk Karar İncelemesi (Özkaraca, Karar İnceleme)
E Özkaraca
Çalışma ve Toplum, S 20, 131-162, 2009
6*2009
İşyerinin Devri Halinde İşverenlerin Hukukî Sorumluluğu
E Özkaraca
KHÜHF İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyumu, Editör: Ali Güzel, Deniz …, 2009
62009
Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi.
E ÖZKARACA
Calisma ve Toplum 36 (1), 2013
42013
SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU TARAFINDAN YAPILAN FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİ N GERİ ALINMASI
E Özkaraca
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 10 (38), 151-180, 2013
42013
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Etkileri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
E Özkaraca
İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2) Seminer–25 Mayıs, 2012
42012
Aynı İşveren Yanındaki Aralıklı Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Hakkı
E Özkaraca
Sicil İş Hukuku Dergisi, 90-104, 2018
32018
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
N CANİKLİOĞLU, E Özkaraca
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Özel Sayı, Fevzi Şahlanan’a …, 2016
32016
Sendika Yöneticileri İle İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi ve Uygulama Sorunları, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 4, Ed
E Özkaraca
Ali Güzel, Deniz Ugan Çatalkaya, Ankara, 167-199, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20