Ercüment Özkaraca
Ercüment Özkaraca
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşyeri devrinin iş sözleşmelerine etkisi ve işverenlerin hukuki sorumluluğu
E Özkaraca
Marmara Üniversitesi, 2008
32*2008
6356 Sayılı Kanunda Sendikal Güvenceler.
E Özkaraca
Calisma ve Toplum 38 (3), 2013
24*2013
Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi
E Özkaraca
Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin, 195-359, 2014
8*2014
Toplu iş sözleşmesinin geriye etkisi
E Özkaraca
Beta, 2014
7*2014
Sanatçıların Sosyal Güvenliği
N Caniklioğlu, E Özkaraca
İÜHFD 72 (2), 637-664, 2014
7*2014
Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi: Yapılma ve Yenilenme Koşulları
A Güzel, E Özkaraca, D Ugan
Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan 1, 475-566, 2011
72011
İş Güvencesi Sistemine Eleştirel Bakış
E Özkaraca
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 92-162, 2011
7*2011
The development of an ebook with dynamic content for the introduction of algorithms and programming
G Çetin, O Özkaraca, E Güvenç, M Sakal
Mugla Journal of Science and Technology 2 (2), 199-203, 2016
62016
Küçüklerı̇n Çalışmasına İlı̇şkı̇n Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halı̇nde İş Sözleşmesı̇nı̇n Geçersı̇zlı̇ğı̇ Sorunu
E Özkaraca, Ü Canan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 355-410, 2014
62014
Küçüklerı̇n Çalışmasına İlı̇şkı̇n Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halı̇nde İş Sözleşmesı̇nı̇n Geçersı̇zlı̇ğı̇ Sorunu
E Özkaraca, Ü Canan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 355-410, 2014
62014
Küçüklerı̇n Çalışmasına İlı̇şkı̇n Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halı̇nde İş Sözleşmesı̇nı̇n Geçersı̇zlı̇ğı̇ Sorunu
E Özkaraca, Ü Canan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 355-410, 2014
62014
İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk Karar İncelemesi (Özkaraca, Karar İnceleme)
E Özkaraca
Çalışma ve Toplum, S 20, 131-162, 2009
5*2009
Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi.
E ÖZKARACA
Calisma ve Toplum 36 (1), 2013
42013
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketlerin Birleşmesi Bölünmesi ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Etkileri
E Özkaraca
İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2) Seminer–25 Mayıs, 2012
42012
Doğum Borçlanması Karar İncelemesi
E Özkaraca
Legal İHSGHD., C 7, 26, 2010
42010
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
N CANİKLİOĞLU, E Özkaraca
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Özel Sayı, Fevzi Şahlanan’a …, 2016
32016
SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU TARAFINDAN YAPILAN FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİ N GERİ ALINMASI
E Özkaraca
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 10 (38), 151-180, 2013
32013
İşyerinin Devri Halinde İşverenlerin Hukukî Sorumluluğu
E Özkaraca
KHÜHF İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyumu, Editör: Ali Güzel, Deniz …, 2009
32009
Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi
Ö Ercüment
iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 53-102, 2016
22016
Sendika Yöneticileri İle İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi ve Uygulama Sorunları, İş Hukukunda Güncel Sorunlar 4, Ed
E Özkaraca
Ali Güzel, Deniz Ugan Çatalkaya, Ankara, 167-199, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20