Ercüment Özkaraca
Ercüment Özkaraca
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşyeri devrinin iş sözleşmelerine etkisi ve işverenlerin hukuki sorumluluğu
E Özkaraca
Marmara Üniversitesi, 2008
242008
6356 Sayılı Kanunda Sendikal Güvenceler.
E Özkaraca
Calisma ve Toplum 38 (3), 2013
18*2013
The development of an ebook with dynamic content for the introduction of algorithms and programming
G Çetin, O Özkaraca, E Güvenç, M Sakal
Mugla Journal of Science and Technology 2 (2), 199-203, 2016
62016
Sanatçıların Sosyal Güvenliği
N Caniklioğlu, E Özkaraca
İÜHFD 72 (2), 637-664, 2014
6*2014
Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi: Yapılma ve Yenilenme Koşulları
A Güzel, E Özkaraca, D Ugan
Prof. Dr. Sarper SÜZEK’e Armağan, C 1, 476-566, 2011
62011
Toplu iş sözleşmesinin geriye etkisi
E Özkaraca
Beta, 2014
52014
Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu
E Özkaraca, C Ünal
Turhan Kitapevi Ofset Matbaacılık Tesisleri, 2014
4*2014
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketlerin Birleşmesi Bölünmesi ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Etkileri
E Özkaraca
İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2) Seminer–25 Mayıs, 2012
42012
Doğum Borçlanması Karar İncelemesi
E Özkaraca
Legal İHSGHD., C 7, 26, 2010
42010
Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi
E Özkaraca
Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin, 195-359, 2014
32014
Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu
E Özkaraca, C Ünal
Turhan Kitapevi Ofset Matbaacılık Tesisleri, 2014
32014
İş Güvencesi Sistemine Eleştirel Bakış
E Özkaraca
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 92-162, 2011
32011
İşyerinin Devri Halinde İşverenlerin Hukukî Sorumluluğu
E Özkaraca
KHÜHF İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyumu, Editör: Ali Güzel, Deniz …, 2009
32009
İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk Karar İncelemesi
E Özkaraca
Çalışma ve Toplum Dergisi, 131-162, 2009
32009
İş Güvencesinin Kapsamı
E Özkaraca
Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi’ne sunulan …, 2017
22017
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
N CANİKLİOĞLU, E ÖZKARACA
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Özel Sayı, Fevzi Şahlanan’a …, 2016
22016
Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk İş Güvencesi Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Yeni Bir Model Önerisi
E Özkaraca
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 8 (91-92), 2012
22012
İş kanunları: iş kanunu, deniz iş kanunu, basın iş kanunu, yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun, mesleki eğitim kanunu, sendikalar kanunu, kamu görevlileri sendikaları …
A Güzel, S Ocak, E Özkaraca
Beta, 2008
22008
Küçüklerı̇n Çalışmasına İlı̇şkı̇n Yasak Ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halı̇nde İş Sözleşmesı̇nı̇n Geçersı̇zlı̇ğı̇ Sorunu
E Özkaraca, C Ünal
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 355-410, 0
2
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı
E Özkaraca
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (1), 185-202, 2019
1*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20