Takip et
MEHMET TURAN
MEHMET TURAN
Prof. Dr.
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
M Turan, F Polat
Qualitative Studies 12 (4), 31-60, 2012
882012
Ortaöğretim kurumlarında güvenlik
M Turhan, M Turan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (1), 121-142, 2012
802012
İlköğretim Türkçe dersi ilkokuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle ve bitişik-eğik yazı yöntemlerinin değerlendirilmesi
M Turan, B Akpınar
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 121-138, 2008
802008
Öğretmen adaylarının gözüyle sınıf öğretmenlerinin yeterlilikleri
B Akpınar, M Turan, H Tekataş
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6 (9), 2004
672004
İlköğretim 1. sınıf Türkçe dersi ilk okuma yazma programında uygulanan ses temelli cümle yönteminin uygulamadaki etkililiği
M Turan
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2007
522007
Coğrafya eğitiminde bilgisayar destekli ders sunumunun öğrenmedeki rolünün öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
MT Şengün, M Turan
The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (1), 93-99, 2004
462004
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM VE BAZI TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
M Turan, E Yıldırım, F Tıkman
Education Sciences 11 (4), 217-242, 2016
442016
Öğretim ilke ve yöntemleri
AS Saracaloğlu, A Küçükoğlu
Ankara: PegemA Yayınları, 2015
312015
İlköğretim okullarında fen bilgisi eğitiminde materyal kullanımı
B Akpınar, M Turan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Olarak Sunulmuştur, 2002
302002
Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim müfredatına ilişkin görüş ve önerileri
B Akpınar, M Turan, A Gözler
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 14, 16, 2006
272006
BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAZI TÜRLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
M Turan
Milli Eğitim Dergisi 40 (187), 8-22, 2010
262010
Öğretim materyali olarak kavram haritalari
M Turan, Z Boyraz
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1), 123-128, 2004
262004
Yeni ilköğretim programları
M Turan
İçinde, Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme.(ss. 41-68). Ankara: Akış Yayıncılık, 2006
252006
Examining Teachers View on Primary Teaching Practices Based on Co-Teaching Model.
M Turan, B Bayar
Journal of Education and Training Studies 5 (11), 82-97, 2017
212017
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İDEAL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN NİTELİKLERİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
B Çoban, M Turan
Journal of Social Science, 149, 2006
212006
Sınıf öğretmenlerinin yazı türlerine ilişkin görüşleri
M Turan, Ö Güher, Ç Şahin
VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum Bildirileri 2 (4), 683-686, 2008
202008
Avrupa birliği uyum sürecinde ilköğretim öğretmenlerinin demokrasi ve demokrasi eğitimine bakış açısı
B Akpınar, M Turan
Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 386-396, 2004
182004
Ücretli öğretmenlik sistemine ilişkin öğretmen görüşleri
M Turan, E Bozkurt
Education Sciences 5 (4), 1543-1557, 2010
162010
Okul takımlarında faaliyet gösteren sporcu öğrencilerin faaliyet amaçları ve beklentileri üzerine bir çalışma (Elazığ ili örneği)
B Çoban, S Devecioğlu, G Güler, O Zirek, M Sarıkaya, M Turan
Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 396-404, 2003
152003
GÖÇMEN ÇOCUKLARIN TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE YAŞADIKLARI PROBLEMLER
M Turan, M Fansa
Milli Eğitim Dergisi 50 (1), 11-26, 2021
132021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20