Uğur Çiçek
Uğur Çiçek
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
YEŞİLOVA’NIN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
U ONGUN, B Gövdere, U Çiçek
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (16), 75-88, 2016
362016
Isparta İlinde Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Analizi-Factors Affecting Housing Prices In Isparta Analysis Using Hedonic Price Model
U Çiçek, S HATIRLI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 98-114, 2016
222016
Vergi Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinci ve Farkindaliği Üzerindeki Etkisi: Bir Araştirma
U Çiçek, F Bitlisli
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 10 (2), 261-277, 2017
122017
Kamu hizmetlerinin etkinliğinde e-devlet kullanımı ve beklentileri
S Çiçek, HG Çiçek, U Çiçek
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye …, 2007
112007
Kamu hizmetlerinin etkinliğinde e-devlet kullanımına yönelik ampirik bir çalışma
S Çiçek, HG Çiçek, U Çiçek
XXII. Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiriler Kitabı 13, 201-224, 2007
52007
TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMALARININ ANALİZİ: 2012-2017 DÖNEMİ1
U Çiçek, K Uğur
INTERNATIONAL JOURNAL of DISCIPLINES ECONOMICS & ADMINISTRATIVE SCIENCES …, 2018
42018
Küresel Ekonomik Krizin Türkiye İmalat Sanayi Sektörüne Etkilerinin Analizi
U Çiçek, SA Hatırlı
Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül, 545-555, 2009
42009
TÜRKİYE İLE AB ÜLKELERİNİN DOLAYLI–DOLAYSIZ VERGİLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI
U ÇİÇEK, U Kübra
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 10 (24), 290-310, 2019
22019
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Turizm Öğrencilerinin Kırsal Turizm Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar
U ONGUN, U ÇİÇEK, Y Çuhadar
Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2), 144-156, 2017
22017
Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma-An …
H KIYMIK, U ÇİÇEK
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 337-353, 2016
22016
The Analysis of The Factors Affecting Passenger Automobiles Prices with Hedonic Framework Approach in Turkey
U Çiçek, H Kıymık
Business, Economics And Management Perspectives, 2015
22015
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DOLAYLI–DOLAYSIZ VERGİLERİN YAPISI
K UĞUR, U ÇİÇEK
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 2020
2020
Vergi Ahlakının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Burdur İli Örneği
U Çiçek, G Uygun
Vergi Raporu 27 (239), 87-104, 2019
2019
KÜLTÜRÜN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TR 61 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
U ÇİÇEK, G UYGUN
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (21), 445-462, 2019
2019
Türkiye’de Kamu Kesimi Kaynak Tahsisinde Etkinliğin Sağlanması Amacıyla Mali Alan Oluşturma Çabaları
MA GÜLŞEN, U ÇİÇEK
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 107-118, 2018
2018
Türkiye’de Kamu Kesimi Kaynak Tahsisinde Etkinliğin Sağlanması Amacıyla Mali Alan Oluşturma Çabaları
MA GÜLŞEN, U ÇİÇEK
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 107-118, 2018
2018
VERGİ REKABETİ VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI
U ÇİÇEK, K UĞUR
IMF POLİTİKALARI’NIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNDEKİ BAŞARISI (Z) LIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
U ÇİÇEK, S COŞKUN
TÜRKİYE’DE BİNEK OTOMOBİL FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDO-NİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
ÖGDU ÇİÇEK, ÖGH KIYMIK
KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ
S ÇİÇEK, HG ÇİÇEK, U ÇİÇEK
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20